Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Izdana dovoljenja

Izrečeni ukrepi

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Zakoni, predpisi in smernice

Opcije in nacionalne diskrecije

Zbirni statistični podatki

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Nadzorniška razkritja  > Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).
Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi.
Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti na posamični podlagi prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015 (podatki spodaj). 

Objava nedonosnih izpostavljenosti bank, skladna z definicijo Evropskega bančnega organa

Kako Evropski bančni organ (EBA) definira nedonosne izpostavljenosti bank, je razvidno iz Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA), 24.11.2015.

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema na posamični podlagi po stanju na dan 31. 12. 2016

 

 

 

Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti** Popravek vrednosti zaradi oslabitev in rezervacij Prejeto zavarovanje za nedonosne izpostavljenosti***
           Od tega nedonosne         Od tega za nedonosne  
Nedonosne restrukturirane Za nedonosne restrukturirane
 V tisoč EUR 1 2 (2/1) 3 4 5 (5/2) 6 7 (7/2)
Dolžniški instrumenti*: 35.727.495

3.121.535(8,74%)

1.889.785 2.063.917 1.771.351(56,75%) 992.320 891.395
(28,56%)
- dolžniški vrednostni papirji 8.639.590

798
(0,01%)

0 3.129 798 0 0
- krediti in druga finančna sredstva 27.087.909

3.120.737(11,52%)

1.889.785 2.060.789 1.770.553(56,74%) 992.320

891.395
(28,56%)

  - od tega krediti in druga fin. sred. nefinančnim družbam 9.949.831 2.547.732(25,61%) 1.665.866 1.624.477 1.431.293(56,18%) 860.519

  737.155
(28,93%)

Zunajbilančne izpostavljenosti 5.406.403 257.775(4,77%) 0   153.723 126.335
(49,01%)
0    44.166
 (17,13%)
SKUPAJ 41.133.898 3.379.310
 (8,22%)
1.889.785 2.217.640 1.897.686(56,16%) 992.320 935.561
 (27,68%)

 * Razen tistih, ki so namenjeni trgovanju.
** Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti je knjigovodska vrednost izpostavljenosti pred oblikovanimi oslabitvami oz. rezervacijami.
*** Prejeto zavarovanje se upošteva največ v višini knjigovodske vrednosti nedonosnih izpostvaljenosti po oblikovanih oslabitvah oz. rezervacijah.
 
Vsa poročila (podatki so v tisoč EUR):

Tabela: Zbirni podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema na posamični podlagi

  v tisoč EUR v % celotne izpostavljenosti*
30. 6. 2015 5.951.268 14,17
30. 9. 2015 5.464.499 12,99
31.12.2015 4.812.718 11,43
31. 3. 2016 4.527.269 10,83
30. 6. 2016 4.257.467 10,31
30. 9. 2016 3.718.612 9,07
31.12.2016 3.379.310 8,22

 *Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti je knjigovodska vrednost izpostavljenosti pred oblikovanimi oslabitvami oz. rezervacijami.

Več informacij:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti