Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Zakoni, direktive, uredbe

 

 

Povezava
SLO EN
 NACIONALNA ZAKONODAJA    
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17)  
Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13)  
 EU ZAKONODAJA - UREDBE    
Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, s popravki in spremembami)

 


 

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013)
Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014)
Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, s spremembami)    
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L št. 158 z dne 27. maja 2015)  
 EU ZAKONODAJA - DIREKTIVE    
Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, s popravki in spremembami)   

 
 
 
 
Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/ES, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014)    
Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucije, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 35 z dne 11. februarja 2003, s spremembami)  
POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
Review of the ESFS (20 September 2017) /
Presidency compromise – Proposal for a Regulation amending CRR as regards the transitional period for mitigating the impact on own funds of the introduction of IFRS 9 and the large exposure treatment of certain public sector exposures denominated in non-domestic currencies of Member States (Brussels, 31 May 2017) /
CRR/CRD IV Review: Proposal to amend rules on capital requirements – 23. 11. 2016


 Crisis management proposed amendments – 23. 11. 2016


 OSTALO    
EBA Single Rulebook Q&A /  
ECB Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov in seznam manj pomembnih institucij  
Opinion of the European Banking Authority on matter relating to other financial intermediaries and regulatory perimeter issues (EBA/Op/2017/13; 09/11/2017)novo /
Communication from the Commission: Completing the banking union (11 October 2017) /
ECB letter: Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law (SSM/2017/0140; 31 March 2017) /
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Razvoj dogodkov na trgu, ki lahko zahtevajo uporabo člena 459 uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR) (Bruselj, 8.3.2017, COM(2017) 121 final)
ECB: Kaj so "prednostne manj pomembne institucije"? (24. marec 2016)  
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti