Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Kreditno tveganje

Splošni predpisi

  Povezava
 SLO  EN
 REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI    
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 183/2014 z dne 20. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede regulativnih tehničnih standardov za določitev izračuna posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja (UL L št. 57 z dne 27. februarja 2014)
 IZVEDBENI TEHNIČNI STANDARDI    
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 z dne 13. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 245 z dne 14. septembra 2016)
 IZVEDBENI AKTI    
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2358 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 21. decembra 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/230 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 41 z dne 18. februarja 2016)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2014/908/EU) (UL L št. 359 z dne 16. decembra 2014)
EBA SMERNICE IN PRIPADAJOČI BS SKLEPI     
Smernice za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah (EBA/GL/2017/06, 20/09/2017)novo
Smernice o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/07; 18/01/2017)
ECB AKTI    
Guidance on leveraged transactions (16 May 2017) /
Napotki bankam v zvezi s slabimi posojili (20. marec 2017)
 BS SKLEPI,SMERNICE IN USMERITVE    
Priročnik za učinkovito upravljanje in reševanje nedonosnih terjatev do MSME (14. marca 2017)
Usmeritve v zvezi z uporabo modela pričakovanih kreditnih izgub in pravil vrednotenja določenih knjigovodskih postavk (11. aprila 2017, končni osnutek) /
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15 in 96/15)    
Smernice o izračunu stopnje neplačila in stopnje izgube (27. oktobra 2015, z dopolnitvami)    /
Smernice za upravljanje s problematičnimi terjatvami (22. maja 2015)    
Smernice za spremljavo komitentov in sistem zgodnjih opozoril za povečano kreditno tveganje (22. maja 2015)    
Smernice za oblikovanje oslabitev oz. rezervacij za izpostavljenosti do restrukturiranih komitentov (23. decembra 2014)    
 POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUM. PRED OBJAVO V UL    
Consultation paper on the draft Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans: Prudential provisioning backstop for non-performing exposures (October 2017)novo /
Final draft regulatory technical standards on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2016/06; 28/09/2016)  /  
Consultation paper on Draft Regulatory Technical Standards on the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher risk-weights, in particular the term of “financial stability considerations” under Article 124(4)(b) CRR and the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values under Article 164(6) CRR (EBA/CP/2015/12; 6 July 2015)  /  
 OSTALO    
EBA Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9 (13 July 2017) /
Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs (June 2017) /
EBA publishes Opinion on transitional arrangements and credit risk adjustments due to the introduction of IFRS 9 (6 March 2017) /
Good Supervisory Practices for Reducing Mechanistic Reliance on Credit Ratings - Final Report (JC 2016 71; 20 December 2016) /
Report on results from the EBA impact assessment of IFRS 9 (10 November 2016) /
ECB: Kaj so slaba posojila? (12. september 2016)
EBA Report on SMEs and SME supporting factor (EBA/OP/2016/04; 23 March 2016)  /  
EBA, EIOPA and ESMA Final Report On Mechanisic references to credit ratings in the ESAs' guidelines and recommendations (JC 2014 004) (06 February 2014)  /  

 Standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje
Listinjenje
Kreditno tveganje nasprotne stranke

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti