Omejevanje dinamike zniževanja razmerja med krediti in vlogami (GLTDF)

Makrobonitetni instrument GLTD (iz ang. gross loans to deposits flows) opredeljuje minimalne zahteve za razmerje med letnimi spremembami stanja kreditov nebančnemu sektorju pred upoštevanjem oslabitev in letnimi spremembami stanja vlog nebančnega sektorja.

Namen GLTDF

 

Instrument GLTDF (razmerje med letnimi spremembami stanja kreditov nebančnemu sektorju pred upoštevanjem oslabitev in letnimi spremembami stanja vlog nebančnega sektorja) je makrobonitetni ukrep (uveden v juniju 2014, od januarja 2018 se bo uporabljal kot priporočilo), katerega namen je upočasniti dinamiko zniževanja razmerja med krediti in vlogami (LTD) v bančnem sistemu, prispevati k stabilizaciji strukture financiranja bančnega sistema ter zmanjšati sistemsko likvidnostno tveganje financiranja. Prvotno je ukrep banke, ki zbirajo vloge, hkrati pa krčijo kreditiranje nebančnega sektorja, usmerjal k povečevanju likvidnostnih rezerv. Ukrep torej omejuje oslabljeno posredovanje finančnih sredstev nebančnemu sektorju.

Svet Banke Slovenije je v oktobru 2017 sprejel sklep o preoblikovanju minimalnih zahtev za GLTDF in zahtev glede količnika likvidnosti v zvezi s finančnimi sredstvi in obveznostmi s preostalo zapadlostjo do 30 dni v nezavezujoče makrobonitetno priporočilo, ki bo začelo veljati 1. januarja 2018. Na podlagi ocene instrumenta GLTDF in ugodnega gibanja ključnih kazalnikov, kot je stabilizacija LTD, je bilo ugotovljeno, da je mogoče te zahteve preoblikovati v nezavezujoče priporočilo. Ohranitev instrumenta kot priporočila, ob poudarjanju visokega deleža vpoglednih vlog v vlogah nebančnega sektorja, kreditnim institucijam sporoča, da morajo spremljati stabilnost financiranja, skrbno upravljati z likvidnostnim tveganjem in postopno preoblikovati sproščena likvidna sredstva.

 

Struktura instrumenta

 

Bankam, ki imajo pozitivni (letni) prirast vlog nebančnega sektorja, se priporoča, da ob koncu posameznega četrtletja izpolnjujejo (letni) GLTDF, ki ni negativen:

To pomeni, da naj banke, ki povečujejo obseg vlog nebančnega sektorja, ne zmanjšujejo obsega kreditov nebančnemu sektorju. Za namen izračuna GLTDF se upošteva bruto znesek kreditov, tj. znesek pred upoštevanjem oslabitev (glej seznam publikacij).

 

Zgodovina glavnih sprememb instrumenta

 

Ukrep je bil uveden junija 2014 kot makrobonitetni ukrep, namenjen blažitvi in preprečevanju čezmernega neskladja v ročnostni strukturi in nelikvidnosti, kar je tudi eden od vmesnih ciljev makrobonitetne politike, ki ga opredeljujejo Smernice makrobonitetne politike Banke Slovenije. Banke so morale v obdobju od junija 2014 do marca 2015 najprej izpolnjevati . Hkrati je bila v juniju 2014 predvidena postopna zaostritev ukrepa, tako da bi morale banke od aprila 2015 izpolnjevati .

Na začetku so bili določeni korektivni ukrepi v primeru neizpolnjevanja zahtev v zvezi z GLTDF. Skladno s temi korektivnimi ukrepi so morale banke četrtletno izpolnjevati višje vrednosti GLTDF (tj.  40 % oziroma  60 %, odvisno od prvotno zahtevane vrednosti količnika), kadar so imele pozitiven četrtletni prirast vlog nebančnega sektorja.

V letu 2015 makrobonitetni ukrep ni bil zaostren, čeprav je bilo to predhodno predvideno. V letu 2016 je bil omenjeni korektivni ukrep ublažen, tako da zahtevana vrednost GLTDFq znaša >= 0 %. Oktobra 2017 je bil makrobonitetni ukrep preoblikovan v priporočilo.

 

 

Publikacije