Pravna podlaga in zagotavljanje zaupnosti podatkov

Raziskovanje izvajamo na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01), vsakokratnega Letnega programa statističnih raziskovanj ter člena 5.1. Statuta Evropske centralne banke in Evropskega sistema centralnih bank.

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Sklepom ECB z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1), Uredbo (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (ES) št. 45/2001) .

Več o tem na spletiščih:

Tako Banka Slovenije kot tudi pogodbeni izvajalec in vsi sodelavci, ki bodo izvajali raziskavo (zaposleni v Banki Slovenij in pooblaščeni anketarji), bomo vaše osebne podatke, ki jih boste posredovali v okviru raziskave (ime, rojstni datum, naslov ter vaši odgovori na vprašanja) obravnavali kot strogo zaupne. Uporaba podatkov, ki omogoča vašo identifikacijo (ime, rojstni datum, naslov),  je strogo omejena.

Pogodbeni izvajalec bo s sodelavci izvajal terensko anketiranje ter bo pri tem pridobil tako osebne identifikatorje (ime, rojstni datum in naslov) ter vaše odgovore na anketna vprašanja. Pogodbeni izvajalec tako zbrane podatke evidentira v varni in zaščiteni elektronski obliki ter jih po končanem terenskem anketiranju po varni in zaščiteni elektronski povezavi pošlje Banki Sloveniji.

Pogodbeni izvajalec izbriše vse podatke v zvezi z raziskavo najkasneje v enem letu po končanem terenskem anketiranju (po zaključku preverjanja celovitosti podatkov). Sicer pa je pogodbeni obdelovalec s strani Banke Slovenije s pogodbo zavezan k uporabi zaščitene in varne opreme in k upoštevanju postopkov, ki omogočajo dostop izključno osebam, ki so upravičene dostopati do podatkov zaradi izvedbo  ankete.

V Banki Slovenije se osebni identifikatorji (ime, rojstni datum in naslov) hranijo ločeno od vaših odgovorov, ki so pridobljeni v okviru raziskave (psevdonimizacija), dostop do njih pa ima samo ena oseba.

Osebni identifikatorji se v Banki Slovenije in pri pogodbenem izvajalcu hranijo izključno za namene preverjanja celovitosti podatkov pridobljenih v okviru raziskave ter za namene povezovanja rezultatov z rezultati drugih statističnih raziskav, ki jih na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) in vsakoletnega Letnega programa statističnih raziskovanj izvaja Statistični urad.

Po končani kontroli in pripravi podatkov za statistično obdelavo ter za posredovanje Statističnemu uradu RS Banka Slovenije vse osebne identifikatorje izbriše (najkasneje v dveh letih po končanem terenskem zbiranju podatkov). S tem so podatki anonimizirani za potrebe statističnih raziskav.

Do vaših anonimiziranih odgovorov ima dostop samo nekaj skrbno izbranih ljudi zaposlenih v Banki Slovenije in v Evropski centralne banke in centralnih bankah Evro sistema in sicer izključno za pripravo statistik in podatkov za raziskovalne namene.

Podatki so v anonimizirani obliki lahko posredovani tudi določenim priznanim raziskovalcem ob posebnem dovoljenju Banke Slovenije oz. ECB-ja za namene znanstveno nekomercialnega raziskovanja in izobraževanja.

Rezultati raziskav so javno objavljeni izključno v agregatni obliki (zbirni) na način, ki ne dopušča možnosti prepoznati posameznega gospodinjstva ali člana gospodinjstva.

Banka Slovenije na področju zavarovanja podatkov zagotavlja skladnost s standardom za upravljanje varovanja informacij ISO/IEC 27001 in iz tega naslova za izkazano visoko raven zavarovanja osebnih podatkov pridobila že leta 2009 posebno priznanje Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije.

Pogodbeni izvajalec in vsi njegovi redni in pogodbeni sodelavci, ki bodo izvajali raziskavo, so na podlagi pogodbe z Banko Slovenije zavezani k varovanju zaupnosti in k zagotavljanju ukrepov za zavarovanje vaših podatkov z upoštevanjem standarda ISO/IEC 27001. Izvajalec raziskave je poleg tega zavezan tudi k spoštovanju kodeksa marketinškega in javnomnenjskega raziskovanja organizacije ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Več o tem:

 

KONTAKT

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posredujete v okviru raziskave o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev,  je Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Če imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru raziskave kakršna koli vprašanja ali mislite, da se vaši osebni podatki ne obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Banki Slovenije: po navadni pošti, na naslov Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, s pripisom "Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov" ali po elektronski pošti na naslov: vop@bsi.si.

V primeru, če nasprotujete določeni obdelavi svojih osebnih podatkov, si bo Banka Slovenije prizadevala za razumno rešitev, v dogovoru z vami. Ne glede na to pa, če menite, da Banka Slovenije nezakonito obdeluje vaše osebne podatke, vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Prijavo nadzornemu organu lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.