Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Makroekonomski indikatorji

Makroekonomski indikatorji

Datum zadnje posodobitve podatkov: 21.3.2017

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 2,6 2,5   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 4,8 5,7      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 -9,2 -9,2      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 5,9 2,9      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 3,7 1,7      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 4,1 2,1      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 3,5 2,0      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 2,8 1,7      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 3,8 0,5      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 -0,8 0,9      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 4,6 5,6      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 6,3 5,0      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2016=100 jan/17 99,5 94,3   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2016=100 jan/17 100,0 90,5      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2016=100 jan/17 98,2 92,5      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2016=100 jan/17 112,4 113,4      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek feb/16 14 8   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q4/16 924 923   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q4/16 81 73     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR jan/17 1.592 1.654     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2016=100 feb/17 100,4 99,4   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2016=100 feb/17 101,0 100,6     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2015 15.714.110 15.494.216   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2015 16.956.438 16.755.119   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2015 -1.242.328 -1.260.903      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2015 -195.478 -858.339      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2015 1.437.806 2.119.242      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2015 -6.057 2.779.091      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2015 1.443.863 -659.850      
***Banke Tisoč EUR 2015 -44.617 50.119      
*** Nebanke Tisoč EUR 2015 1.302.936 1.235.804      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2015 185.544 -1.945.773      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR feb/17 619.933 789.392   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR feb/17 753.671 810.670   MF: Podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR feb/17 -133.737 -21.278      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR feb/17 -38.089 -17.299      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR feb/17 171.826 38.578      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR feb/17 0 0      
** Domače financiranje Tisoč EUR feb/17 171.826 38.578      
***Banke Tisoč EUR feb/17 0 0      
*** Nebanke Tisoč EUR feb/17 67.327 1.300.167      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR feb/17 104.499 -1.261.589      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 28.496 28.429   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 21.868 21.801   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 372 306      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 21.496 21.495      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 6.629 6.629      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 6.629 6.629      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 6.813 6.645      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 2.405 2.470      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 2.405 2.470      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 4.408 4.175      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 4.408 4.175      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon jan/17 5.084,35 5.159,57   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon jan/17 23.345,81 23.289,93   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon jan/17 11.561,60 11.467,16      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon jan/17 20.318,10 20.228,34      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon jan/17 14.595,93 14.656,43      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon jan/17 5.430,65 6.343,36      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon feb/17 7.354,80 7.332,43   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon feb/17 171,59 172,53   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon feb/17 843,34 925,01      
* Tuja aktiva EUR milijon feb/17 1.925,49 2.080,13      
* Tuja pasiva EUR milijon feb/17 279,74 280,44      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni feb/17 1,01 0,99   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni feb/17 -0,25 -0,26   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q3/16 19,3 19,0   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q3/16 18,7 18,6      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q3/16 13,8 17,2      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q3/16 6,3 8,0      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q3/16 1,3 1,5      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q3/16 54,8 51,9      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q3/16 0,1 0,7      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 feb/17 791,44 741,16   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon jan/17 2.586,6 2.599,5   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon jan/17 2.272,9 2.388,2   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon jan/17 4,4 -55,6      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon jan/17 -42,1 -33,0      
* Kapitalski račun EUR milijon jan/17 0,7 -73,2      
* Finančni račun EUR milijon jan/17 519,4 -273,2      
** Neposredne naložbe EUR milijon jan/17 68,0 89,2      
** Portfeljske naložbe EUR milijon jan/17 -658,2 530,1      
** Finančni derivativi EUR milijon jan/17 28,6 15,7      
** Ostale naložbe EUR milijon jan/17 1.054,0 -925,1      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon jan/17 26,9 16,8      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 697,7 729,8   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 121,2 115,4   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 207,8 205,6      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 132,1 149,6      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 235,7 257,1      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 0,9 2,2      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja feb/17 697,7 729,8   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon jan/17 2.091,79 2.009,24   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon jan/17 2.046,47 1.997,16      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q4/16 41.379,0 41.058,6   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q4/16 7.434,4 7.385,7   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q4/16 16.738,5 15.957,5      
** Lastniške EUR milijon Q4/16 3.589,0 3.500,6      
** Dolžniške EUR milijon Q4/16 13.149,5 12.456,8      
* Finančni derivativi EUR milijon Q4/16 41,0 36,1      
*Ostale naložbe EUR milijon Q4/16 16.459,7 16.964,1      
* Rezervna imetja EUR milijon Q4/16 705,4 715,2      
Obveznosti EUR milijon Q4/16 55.114,6 55.667,4      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q4/16 14.067,7 14.198,1      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q4/16 20.112,9 22.407,4      
** Lastniške EUR milijon Q4/16 1.013,6 1.079,5      
** Dolžniške EUR milijon Q4/16 19.099,3 21.327,9      
* Finančni derivativi EUR milijon Q4/16 137,3 161,4      
* Ostale naložbe EUR milijon Q4/16 20.796,6 18.900,5      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon jan/17 42.941,9 43.334,1   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon jan/17 22.155,5 21.579,3   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon jan/17 2.527,0 3.457,3      
* Bank EUR milijon jan/17 4.087,7 4.116,6      
* Ostalih sektorjev EUR milijon jan/17 10.755,1 10.708,3      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon jan/17 3.416,6 3.472,6      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe 32/16 2.065.879 2.064.241   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe 32/16 1.024.939 1.023.872      
* Ženske Osebe 32/16 1.040.940 1.040.369      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti