Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Makroekonomski indikatorji

Makroekonomski indikatorji

Datum zadnje posodobitve podatkov: 20.10.2017

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q2/17 4,4 5,1   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q2/17 6,6 7,0      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q2/17 11,3 13,0      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q2/17 6,9 6,9      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 3,7 5,6      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 3,2 4,1      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 0,2 3,9      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 1,2 0,9      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 7,4 14,1      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 1,1 0,1      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 8,3 9,5      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q2/17 7,9 10,7      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2016=100 avg/17 93,4 105,1   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2016=100 avg/17 100,7 106,1      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2016=100 avg/17 93,0 105,8      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2016=100 avg/17 96,5 97,1      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek sep/17 13 9   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q2/17 955 935   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q2/17 66 79     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR avg/17 1.614 1.593     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2016=100 sep/17 101,3 101,1   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2016=100 sep/17 101,6 101,5     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2016 15.842.198 15.714.110   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2016 16.496.665 16.956.438   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2016 -654.467 -1.242.328      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2016 149.696 -195.478      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2016 504.771 1.437.806      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2016 -1.404.778 -6.057      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2016 1.909.549 1.443.863      
***Banke Tisoč EUR 2016 -77.929 -44.617      
*** Nebanke Tisoč EUR 2016 795.122 1.302.936      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2016 1.192.356 185.544      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR sep/17 689.408 665.937   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR sep/17 644.747 664.707   SURS: podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR sep/17 44.661 1.230      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR sep/17 -5.926 -9.893      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR sep/17 -38.735 8.663      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR sep/17 -2.275 0      
** Domače financiranje Tisoč EUR sep/17 -36.460 8.663      
***Banke Tisoč EUR sep/17 0 0      
*** Nebanke Tisoč EUR sep/17 384.649 -34.924      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR sep/17 -421.110 43.587      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 30.080 29.571   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 24.951 24.223   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 439 411      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 24.512 23.812      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 5.129 5.348      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 5.129 5.348      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 6.384 6.676      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 2.004 2.219      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 2.004 2.219      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 4.380 4.457      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q2/17 4.380 4.457      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon avg/17 5.237,80 5.243,72   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon avg/17 24.382,96 24.193,25   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon avg/17 11.537,67 11.392,39      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon avg/17 20.609,74 20.547,44      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon avg/17 15.562,63 15.229,18      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon avg/17 5.210,97 4.883,29      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon sep/17 7.647,02 7.781,11   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon sep/17 129,34 134,54   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon sep/17 1.175,87 1.174,29      
* Tuja aktiva EUR milijon sep/17 1.950,90 1.877,85      
* Tuja pasiva EUR milijon sep/17 310,46 298,54      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni sep/17 0,98 1,09   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni sep/17 -0,38 -0,35   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q2/17 18,8 18,9   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q2/17 18,4 18,4      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q2/17 9,0 9,9      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q2/17 4,6 4,8      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q2/17 1,4 1,7      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q2/17 52,3 53,3      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q2/17 1,2 0,4      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 sep/17 796,55 812,75   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon avg/17 2.764,1 3.014,7   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon avg/17 2.441,9 2.606,7   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon avg/17 -107,2 -113,1      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon avg/17 -15,5 -32,5      
* Kapitalski račun EUR milijon avg/17 90,4 -141,6      
* Finančni račun EUR milijon avg/17 183,8 112,3      
** Neposredne naložbe EUR milijon avg/17 -30,1 12,8      
** Portfeljske naložbe EUR milijon avg/17 259,9 480,6      
** Finančni derivativi EUR milijon avg/17 3,4 -3,3      
** Ostale naložbe EUR milijon avg/17 -63,1 -387,5      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon avg/17 13,7 9,6      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 766,4 766,5   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 111,4 113,4   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 237,0 236,5      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 113,9 113,8      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 304,1 294,2      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 0,0 8,6      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja sep/17 766,4 766,5   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon avg/17 2.054,24 2.326,85   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon avg/17 2.089,18 2.224,18      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q2/17 43.570,2 43.341,5   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q2/17 8.065,9 7.886,0   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q2/17 18.292,1 17.539,0      
** Lastniške EUR milijon Q2/17 3.824,1 3.839,5      
** Dolžniške EUR milijon Q2/17 14.468,0 13.699,4      
* Finančni derivativi EUR milijon Q2/17 937,4 924,4      
*Ostale naložbe EUR milijon Q2/17 15.524,2 16.238,6      
* Rezervna imetja EUR milijon Q2/17 750,6 753,5      
Obveznosti EUR milijon Q2/17 57.433,2 57.782,3      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q2/17 15.292,7 15.267,5      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q2/17 22.572,9 22.447,3      
** Lastniške EUR milijon Q2/17 1.066,1 1.025,1      
** Dolžniške EUR milijon Q2/17 21.506,8 21.422,2      
* Finančni derivativi EUR milijon Q2/17 96,7 117,6      
* Ostale naložbe EUR milijon Q2/17 19.470,9 19.949,9      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon aug/17 43.520,2 44.005,0   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon aug/17 22.918,0 22.976,0   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon aug/17 2.749,8 2.730,2      
* Bank EUR milijon aug/17 3.917,5 3.866,3      
* Ostalih sektorjev EUR milijon aug/17 10.462,2 10.877,7      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon aug/17 3.472,7 3.554,8      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe Q1/17 2.064.836 2.065.895   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe Q1/17 1.025.013 1.025.125      
* Ženske Osebe Q1/17 1.039.823 1.040.770      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti