Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Makroekonomski indikatorji

Makroekonomski indikatorji

Datum zadnje posodobitve podatkov: 23.6.2017

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/17 5,3 2,6   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/17 7,0 4,8      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/17 13,0 -9,2      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/17 6,6 5,9      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 3,4 3,7      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 4,0 4,1      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 3,9 3,5      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 1,7 2,8      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 12,0 3,8      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 0,8 -0,8      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 8,7 4,6      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/17 8,8 6,3      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2016=100 apr/17 121,0 119,0   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2016=100 apr/17 93,1 125,6      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2016=100 apr/17 123,1 120,3      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2016=100 apr/17 102,5 104,6      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek jun/17 8 9   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q1/17 935 924   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q1/17 79 81     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR apr/17 1.591 1.624     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2016=100 maj/17 101,7 101,0   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2016=100 maj/17 101,4 101,1     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2016 15.842.198 15.714.110   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2016 16.496.665 16.956.438   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2016 -654.467 -1.242.328      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2016 149.696 -195.478      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2016 504.771 1.437.806      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2016 -1.404.778 -6.057      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2016 1.909.549 1.443.863      
***Banke Tisoč EUR 2016 -77.929 -44.617      
*** Nebanke Tisoč EUR 2016 795.122 1.302.936      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2016 1.192.356 185.544      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR maj/17 784.550 934.620   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR maj/17 685.189 672.286   MF: Podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR maj/17 99.361 262.334      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR maj/17 -10.749 -12.382      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR maj/17 -88.612 -249.952      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR maj/17 0 0      
** Domače financiranje Tisoč EUR maj/17 -88.612 -249.952      
***Banke Tisoč EUR maj/17 0 -22.222      
*** Nebanke Tisoč EUR maj/17 872.349 -216.826      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR maj/17 -960.961 -10.903      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 29.672 28.465   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 24.324 22.295   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 510 481      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 23.814 21.814      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 5.348 6.169      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 5.348 6.169      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 6.676 6.813      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 2.219 2.405      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 2.219 2.405      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 4.457 4.408      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/17 4.457 4.408      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon apr/17 5.159,57 5.110,43   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon apr/17 23.789,49 23.827,26   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon apr/17 11.382,00 11.439,63      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon apr/17 20.364,20 20.246,69      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon apr/17 15.100,11 14.938,52      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon apr/17 5.811,93 5.353,68      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon maj/17 7.753,03 7.806,04   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon maj/17 176,87 171,57   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon maj/17 1.162,99 1.166,06      
* Tuja aktiva EUR milijon maj/17 1.869,25 1.938,46      
* Tuja pasiva EUR milijon maj/17 274,21 279,80      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni maj/17 0,98 1,00   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni maj/17 -0,35 -0,25   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q1/17 18,9 19,2   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q1/17 18,4 18,7      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q1/17 9,9 10,8      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q1/17 4,8 5,1      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q1/17 1,7 1,1      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q1/17 53,3 53,5      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q1/17 0,4 0,6      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 maj/17 797,89 782,32   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon apr/17 2.774,4 3.152,8   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon apr/17 2.373,6 2.775,6   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon apr/17 -60,8 -115,7      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon apr/17 -41,0 -40,5      
* Kapitalski račun EUR milijon apr/17 -15,7 -18,3      
* Finančni račun EUR milijon apr/17 136,3 -279,1      
** Neposredne naložbe EUR milijon apr/17 81,1 -149,1      
** Portfeljske naložbe EUR milijon apr/17 357,7 -160,7      
** Finančni derivativi EUR milijon apr/17 6,7 -0,2      
** Ostale naložbe EUR milijon apr/17 -306,9 -30,0      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon apr/17 -2,3 60,8      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 729,4 742,0   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 115,3 118,4   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 200,7 204,2      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 127,5 129,7      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 285,8 289,7      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 0,0 0,0      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja maj/17 729,4 742,0   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon apr/17 2.183,75 2.605,35   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon apr/17 2.078,88 2.483,14      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q1/17 42.498,0 41.379,0   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q1/17 7.809,8 7.434,4   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q1/17 17.534,4 16.738,5      
** Lastniške EUR milijon Q1/17 3.839,4 3.589,0      
** Dolžniške EUR milijon Q1/17 13.695,1 13.149,5      
* Finančni derivativi EUR milijon Q1/17 105,7 41,0      
*Ostale naložbe EUR milijon Q1/17 16.294,5 16.459,7      
* Rezervna imetja EUR milijon Q1/17 753,5 705,4      
Obveznosti EUR milijon Q1/17 56.455,3 55.114,6      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q1/17 15.167,7 14.067,7      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q1/17 21.239,4 20.112,9      
** Lastniške EUR milijon Q1/17 1.025,1 1.013,6      
** Dolžniške EUR milijon Q1/17 20.214,3 19.099,3      
* Finančni derivativi EUR milijon Q1/17 117,0 137,3      
* Ostale naložbe EUR milijon Q1/17 19.931,2 20.796,6      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon apr/17 44.100,0 43.630,6   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon apr/17 22.469,9 22.460,0   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon apr/17 3.252,6 2.611,2      
* Bank EUR milijon apr/17 3.833,8 3.939,8      
* Ostalih sektorjev EUR milijon apr/17 10.995,9 11.098,9      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon apr/17 3.547,9 3.520,8      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe Q4/16 2.065.895 2.065.879   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe Q4/16 1.025.125 1.024.939      
* Ženske Osebe Q4/16 1.040.770 1.040.940      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti