Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Makroekonomski indikatorji

Makroekonomski indikatorji

Datum zadnje posodobitve podatkov: 26.4.2017

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 2,6 2,5   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 4,8 5,7      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 -9,2 -9,2      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/16 5,9 2,9      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 3,7 1,7      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 4,1 2,1      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 3,5 2,0      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 2,8 1,7      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 3,8 0,5      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 -0,8 0,9      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 4,6 5,6      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/16 6,3 5,0      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2016=100 feb/17 100,8 99,5   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2016=100 feb/17 109,5 100,0      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2016=100 feb/17 100,2 98,2      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2016=100 feb/17 105,8 112,4      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek apr/16 14 16   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q4/16 924 923   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q4/16 81 73     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR feb/17 1.581 1.592     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2016=100 mar/17 100,7 100,4   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2016=100 mar/17 100,9 101,0     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2016 15.840.794 15.714.110   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2016 16.492.123 16.956.438   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2016 -651.329 -1.242.328      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2016 149.650 -195.478      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2016 501.679 1.437.806      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2016 -1.404.778 -6.057      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2016 1.906.457 1.443.863      
***Banke Tisoč EUR 2016 -74.335 -44.617      
*** Nebanke Tisoč EUR 2016 789.114 1.302.936      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2016 1.191.678 185.544      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR mar/17 643.218 620.076   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR mar/17 886.496 753.478   MF: Podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR mar/17 -243.278 -133.402      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR mar/17 -9.936 -38.059      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR mar/17 253.214 171.461      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR mar/17 -2.250 0      
** Domače financiranje Tisoč EUR mar/17 255.464 171.461      
***Banke Tisoč EUR mar/17 100.000 0      
*** Nebanke Tisoč EUR mar/17 -76.787 67.327      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR mar/17 232.251 104.134      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 28.704 28.496   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 22.535 21.868   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 427 372      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 22.107 21.496      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 6.169 6.629      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 6.169 6.629      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 6.813 6.645      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 2.405 2.470      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 2.405 2.470      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 4.408 4.175      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/16 4.408 4.175      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon feb/17 5.093,94 5.084,35   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon feb/17 23.571,33 23.345,81   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon feb/17 11.602,66 11.561,60      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon feb/17 20.419,21 20.318,10      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon feb/17 14.497,41 14.595,93      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon feb/17 5.558,45 5.430,65      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon mar/17 8.041,11 7.354,80   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon mar/17 168,38 171,59   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon mar/17 1.209,27 843,34      
* Tuja aktiva EUR milijon mar/17 1.946,73 1.925,49      
* Tuja pasiva EUR milijon mar/17 274,21 279,74      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni mar/17 0,99 1,01   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni feb/17 -0,25 -0,26   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q4/16 19,2 19,3   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q4/16 18,7 18,7      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q4/16 10,8 13,8      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q4/16 5,1 6,3      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q4/16 1,1 1,3      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q4/16 53,5 54,8      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q4/16 0,6 0,1      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 mar/17 774,70 791,44   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon feb/17 2.634,1 2.586,8   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon feb/17 2.355,5 2.297,6   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon feb/17 14,5 4,5      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon feb/17 -46,7 -41,5      
* Kapitalski račun EUR milijon feb/17 -16,0 0,8      
* Finančni račun EUR milijon feb/17 162,4 488,7      
** Neposredne naložbe EUR milijon feb/17 -41,3 46,1      
** Portfeljske naložbe EUR milijon feb/17 278,5 -663,3      
** Finančni derivativi EUR milijon feb/17 2,2 28,6      
** Ostale naložbe EUR milijon feb/17 -32,2 1.050,4      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon feb/17 -44,8 26,9      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 753,5 697,7   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 118,9 121,2   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 206,6 207,8      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 131,3 132,1      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 296,7 235,7      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 0,0 0,9      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja mar/17 753,5 697,7   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon feb/17 2.123,27 2.090,52   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon feb/17 2.108,24 2.069,07      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q4/16 41.379,0 41.058,6   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q4/16 7.434,4 7.385,7   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q4/16 16.738,5 15.957,5      
** Lastniške EUR milijon Q4/16 3.589,0 3.500,6      
** Dolžniške EUR milijon Q4/16 13.149,5 12.456,8      
* Finančni derivativi EUR milijon Q4/16 41,0 36,1      
*Ostale naložbe EUR milijon Q4/16 16.459,7 16.964,1      
* Rezervna imetja EUR milijon Q4/16 705,4 715,2      
Obveznosti EUR milijon Q4/16 55.114,6 55.667,4      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q4/16 14.067,7 14.198,1      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q4/16 20.112,9 22.407,4      
** Lastniške EUR milijon Q4/16 1.013,6 1.079,5      
** Dolžniške EUR milijon Q4/16 19.099,3 21.327,9      
* Finančni derivativi EUR milijon Q4/16 137,3 161,4      
* Ostale naložbe EUR milijon Q4/16 20.796,6 18.900,5      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon feb/17 43.114,7 42.964,5   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon feb/17 22.125,6 22.155,5   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon feb/17 2.713,0 2.527,0      
* Bank EUR milijon feb/17 4.031,3 4.087,7      
* Ostalih sektorjev EUR milijon feb/17 10.795,0 10.785,9      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon feb/17 3.449,8 3.408,4      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe Q4/16 2.065.895 2.065.879   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe Q4/16 1.025.125 1.024.939      
* Ženske Osebe Q4/16 1.040.770 1.040.940      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti