Sporočilo za javnost - SKUPNA IZJAVA MF, MGRT, BS in ZBS - CHF švicarski franki

02/05/2015 / Press release

SKUPNA IZJAVA MINISTRSTVA ZA FINANCE, MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, BANKE SLOVENIJE IN ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE O MOŽNOSTIH IN PRAVICAH, KI JIH IMAJO IMETNIKI POSOJIL V ŠVICARSKIH FRANKIH, TER MOGOČIH SISTEMSKIH UKREPIH

Švicarska centralna banka je nedavno, to je 15. 1. 2015, sporočila, da je švicarski frank še vedno močan, a se je njegova precenjenost od uvedbe ohranjanja spodnje meje tečaja zmanjšala. Posledično je odpravila zgornjo mejo vrednosti švicarskega franka, zaradi česar je glede na to valuto padla vrednost evra. Navedeno je povečalo obveznosti, ki izhajajo iz posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih.

Podpisniki uvodoma ugotavljamo, da se posojilne pogodbe, ki se glasijo na znesek v švicarskih frankih, v Republiki Sloveniji od leta 2009 ne sklepajo več. Hkrati opozarjamo, da so organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13), do trenutka dviga tečaja švicarskega franka prejeli le manjše število prijav, iz katerih bi lahko potencialno izhajale morebitne nepravilnosti. Na tej podlagi je mogoče zatrditi, da so banke pri podeljevanju posojil v tuji valuti spoštovale pozitivno zakonodajo in da ni bilo sistematičnih kršitev.

Posojilne pogodbe so dvostranski pravni posel med banko in potrošnikom. Dejstvo, da je potrošnik v tem šibkejša stranka, upoštevajo določbe Zakona o potrošniških kreditih, Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14) in določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Ker gre za dvostransko pravno razmerje, je potrebno rešitve obravnavanega problema poiskati v pravnem okviru, ki je veljal ob sklenitvi pravnega posla. Rešitve, ki bi breme sprememb tečaja, z možnostjo katerih sta bili ob sklenitvi pogodbe seznanjeni obe stranki, naprtile le eni od njiju, bi ta pravni okvir prekoračile.

Podpisniki poudarjamo, da naj se posojilojemalci za olajšanje težav, ki izhajajo iz rasti tečaja švicarskega franka, obrnejo neposredno na banko. Ugotavljamo, da se banke zavedajo problemov, ki jih posojilojemalcem povzroča rast tečaja, in so zato že pokazale pripravljenost, da v pogovoru s posojilojemalcem, upoštevajoč vse okoliščine primera, poiščejo zanj najprimernejšo rešitev. Podpisniki pričakujemo, da bodo banke vsakega posojilojemalca obravnavale individualno, ga seznanile z naborom vseh možnosti (konverzija posojila, začasni moratorij odplačevanja …) ter mu glede na njegovo finančno stanje in okoliščine pomagale izbrati ustrezno rešitev. Podpisniki pričakujemo, da banke pri tem potrošnikom ne bodo zaračunavale stroškov in storitev, ki se jim je mogoče izogniti.

Nedvomno velja, da je vsaka odločitev o najemu posojila osebna odločitev potrošnika. Vedno, ko se odloča za sklenitev bančnega posojila, ne glede na morebitna ugodna gibanja na finančnih trgih, mora realistično ovrednotiti svojo posojilno sposobnost. Navedeno, to je, da ponudi potrošnikovim potrebam in zmožnostim prilagojen produkt, seveda velja tudi za banko. Potrošniki se morajo zavedati posledic pogodb, ki jih sklepajo. Tudi o tem se mora banka prepričati. Vse našteto upošteva tudi veljavna zakonodaja, ki ureja sklepanje potrošniških posojil, zato bodo podpisniki te izjave spremljali primernost in spoštovanje določb slovenskega pravnega reda ter po potrebi ukrepali po svojih pristojnostih.