Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.04.2013

04/16/2013 / Press release

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je na svoji 485. seji obravnaval informacijo o izvedenem projektu prestrukturiranja podjetij s strani ZBS in BS, katerega cilj je bil spodbuditi procese finančnega, lastniškega in poslovnega prestrukturiranja dobro delujočih, vendar prezadolženih podjetij in vzpostaviti nadzorstveno infrastrukturo za spremljanje teh procesov. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da so bile izvedene aktivnosti v skladu z zakonskimi pristojnostmi centralne banke in priporočili ECB glede na krizo in zahtevnost finančnega in gospodarskega okolja.

Banka Slovenije je glede na pobudo in seznam podjetij pridobljenih s strani bank analizirala situacijo v kateri je za proticiklično delovanje centralne banke (moratorij na slabitve in zmanjšanje pritiska na kapital) potrebno izvesti dejansko prestrukturiranje posameznega podjetja v smeri zunanje konkurenčnosti, ki se bo odražala v izboljšanih bodočih denarnih tokovih. V takšni situaciji in ob značilnosti velike medsebojne odvisnosti in povezanosti slovenskih podjetij je potrebno usklajeno sodelovanje vseh bank upnic v odnosu do posameznega podjetja, potrebne pa so tudi ustrezne regulatorne spremembe in aktivna vloga države v procesu prestrukturiranja podjetij. Svet Banke Slovenije je ponovno analiziral in oblikoval konkretne pobude, ki so že bile in še dodatno bodo posredovane zakonodajalcu (v tem tednu), glede nujnih in konsistentnih sprememb pravnega okvira, še zlasti rešitve s postopki pospešenega oziroma izvensodnega prestrukturiranja podjetij.

Glede na navedeno je Svet BS na svoji seji sprejel spremembe podzakonskih aktov in vzpostavil poročanje vodilnih bank upnic za celoten konzorcij, za primer kateregakoli podjetja, kjer se banke odločijo za prestrukturiranje. Svet Banke Slovenije poziva banke in podjetja k aktivnemu izvajanju tovrstnih procesov na podlagi predhodne ugotovitve o dejanskih možnostih oziroma perspektivnosti posameznega podjetja – komitenta banke. Proces prestrukturiranja naj upošteva načela, ki jih je izoblikovala dosedanja praksa dogovarjanj in ki potrjuje ustreznost načel sprejetih s strani Združenja Manager Slovenije.

Svet Banke Slovenije poziva Vlado RS k oblikovanju ustrezne podpore tem procesom tudi v smeri zagotavljanja garancijske sheme ob sprotni kontroli danih zavez prestrukturiranja preko realizacije predvidenih bodočih denarnih tokov ter polni transparentnosti do davkoplačevalcev v posameznem primeru izdane garancije.

Vzorec podjetij v izvedenih pogovorih je ustrezal kriterijem urgentnosti glede na pomen in medsebojno povezanost poslovnih subjektov, katera povečuje likvidnostne zahteve gospodarstva. Hkrati je takšen vzorec omogočal tudi diagnozo nekaterih konkretnih problemov gospodarske politike Slovenije. Banka Slovenije poziva državo k oblikovanju strategije gospodarskega razvoja in ukrepanju glede na konkretne probleme, možnosti in prednosti slovenskega gospodarstva.

Projekt prestrukturiranja podjetij je poleg zakonodajnih problemov in neučinkovitosti pravosodnega sistema opozoril tudi na temeljni problem odnosa do lastnine kot primarne oziroma največje odgovornosti lastnikov in ne lastnine kot rezidualne