Predstavitev zbirnih podatkov - vračilo provizij bank za dvig gotovine na bankomatih drugih bank (NLB, NKBM, Abanka Vipa in Banka Celje)

11/10/2010 / Press release

Banke


Znesek v 000 EUR

  

Število

Število

Povprečni


Provizije

Zamudne obresti

Skupaj

Strank

transakcij

Znesek Vračila

SKUPAJ

2.703

1.219

3.952

728.512

8.285.552

5,28

Banka Slovenije ukrepa v okviru svojih zakonskih pooblastil in izvaja redne postopke nadzora ter skrbi za stabilnost finančnega sistema. V obdobju krize je svoje aktivnosti še povečala.

Banka Slovenije pri svojem delu že vrsto let sodeluje z Uradom Republike Slovenije za varstvo konkurence in z Zvezo potrošnikov Slovenije v interesu zaščite komitentov.

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 26.02.2007, v okviru svojih pristojnosti, izdal upravno odločbo o protipravnem – usklajenem ravnanju štirih poslovnih bank (NLB, NKBM, ABANKE VIPA in BANKE CELJE), ker so na isti dan, dne 26.02.2006 v točno enakem znesku 80 SIT (=0,33€), uvedle provizijo za svoje komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank. Ravnanje je bilo spoznano za usklajeno ravnanje o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. Odločbe Urada so po naših informacijah postale pravnomočne šele v letu 2010.

Govorimo torej o kršitvi pravil konkurence. Izključno pristojnost za nadzor, sankcioniranje in izvrševanje pravil konkurence ima Urad za varstvo konkurence in NE Banka Slovenije.

Banka Slovenije soglaša, da je vsakršno nelojalno konkurenco potrebno nemudoma sankcionirati in povrniti škodo vsem, ki so pri tem oškodovani.

Dne 22.10.2010 je ekonomist g. Rado Pezdir v imenu Društva za pravno državo izročil javni poziv k ureditvi razmer nastalih zaradi bančnega kartela guvernerju Banke Slovenije dr. Marku Kranjcu, na katerega je guverner v imenu Banke Slovenije odgovoril dne 29.10.2010.

Banka Slovenije je dne 27.10.2010 s pismom pozvala poslovne banke, da naj takoj celovito seznanijo svoje stranke in tudi širšo javnost s svojim ravnanjem v zvezi z izvrševanjem izrečene odločbe UVK, kar so do današnjega dne tudi storile.