Sporočilo Banke Slovenije ob pozivu Komisije za nadzor javnih financ DZ

05/28/2009 / Press release

Banka Slovenije v zvezi s ponavljajočimi zahtevami Komisije za nadzor javnih financ po posredovanju podatkov o kreditih, ki naj bi jih banke v pretežni državni lasti odobrile za t.i. menedžerske odkupe, podaja naslednjo sporočilo. 

Omejitve pri posredovanju informacij, ki se nanašajo na bančno poslovanje, Banki Slovenije postavljata tako Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1), kot tudi Zakon o bančništvu (ZBan-1). 

Zaupnost podatkov in informacij o poslovanju bank je namreč v skladu z navedenima predpisoma zakonska kategorija, ki jo je potrebno dosledno spoštovati. Pri tem je potrebno upoštevati, da 26. člen in prvi odstavek 33. člena ZBS-1 v zvezi s poročanjem Državnemu zboru ne določata izjem od določb 47. člena ZBS, ki ureja varovanje zaupnosti podatkov. V primeru, ko posamezna področna zakonodaja določa strožje standarde varovanja, kot je to v primeru podatkov iz nadzora nad bankami, mora Banka Slovenije upoštevati to področno zakonodajo. Banka Slovenije tako v skladu z 228. členom ZBan-1 vse informacije, pridobljene pri opravljanju nadzora ali drugih poslov za Banko Slovenije, varuje kot zaupne. Zaupnih informacij, ki se nanašajo na individualne podatke, ni mogoče razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu drugače, kot v obliki povzetka, iz katerega ni mogoče prepoznati posameznih bank, na katere se nanašajo. Izjemoma sme Banka Slovenije zaupne informacije posredovati zgolj osebam Republike Slovenije ali druge države članice, ki so taksativno naštete v 231. členu ZBan-1. 

V primeru podatkov o kreditni aktivnosti bank, povezani s t.i. menedžerskimi odkupi in prevzemi, pa gre tudi za podatke o zadolženosti posameznih oseb, torej za podatke, ki so zaupni v skladu z 215. členom ZBan-1. Za te podatke torej velja, da jih ne sme Državnemu zboru posredovati ne banka sama, ne Banka Slovenije, kot njen nadzornik. Varovanje zaupnosti, kot ga določajo citirani členi ZBan-1, ne nazadnje narekuje tudi Direktiva 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij. Podatek, ki ga Banka Slovenije Državnemu zboru v tej zvezi lahko posreduje, je tako izključno podatek o skupni izpostavljenosti vseh bank iz naslova zadevnih kreditov. Ta podatek je Banka Slovenije Komisiji za nadzor javnih financ tudi posredovala.