Sporočilo za javnost

06/23/2006 / Press release

Na pobudo ožjega sekretariata oziroma vodstva Odbora evropskih bančnih nadzornikov (v nadaljevanju CEBS) je bila včeraj v Ljubljani okrogla miza o vlogi in delovanju evropskih bančnih nadzornikov. Okrogle mize se je s strani ožjega sekretariata odbora udeležil gospod Andreas Ittner, sicer direktor oddelka za finančno stabilnost in nadzor bančnega poslovanja v avstrijski narodni banki. 

CEBS vpeljuje novo evropsko bančno regulativo in nadzor na podlagi direktive o kapitalskih zahtevah v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki v državah članicah Evropske unije in držav opazovalk. 

Na podlagi odločitve z dne 5.11.2003 je Evropska komisija ustanovila Odbor evropskih bančnih nadzornikov (v nadaljevanju: CEBS), ki je začel delati s 1.1.2004. Ustanovitev CEBS je bil eden izmed nabora ukrepov Evropske komisije v zvezi s prizadevanji za izboljšanje in konvergenco evropske finančne regulative. Njegove glavne naloge so priprava mnenj in predlogov o evropski zakonodaji v bančnem sektorju za Evropsko komisijo, prispevek h konsistentni implementaciji evropske zakonodaje v Evropski uniji in pospeševanje zbliževanja nadzorniških praks in sodelovanja med nadzorniki. Banka Slovenije je članica že od ustanovitve, njeni zaposleni pa aktivno sodelujejo v različnih delovnih telesih odbora. 

Vodstvo CEBS -a želi z organizacijo tovrstnih predstavitev predvsem seznaniti zainteresirano širšo strokovno javnost v novih državah članicah Evropske unije s svojo vlogo in delovanjem, ki jo ima v postopkih sprejemanja regulatornega okvira v sistemu institucionalnega delovanja Evropske unije ter pri povezovanju nacionalnih nadzornikov. CEBS ima aktivno vlogo tako pri pripravi direktiv, ki so skupna osnova za zakonodajo v vseh državah članicah, kot tudi pri njihovem uvajanju in uvajanju najboljše bančne prakse v obliki nadzorniških priporočil. S predstavitvijo svojega delovanja želi Odbor evropskih bančnih nadzornikov tudi vzpodbuditi bolj aktivno vključevanje zlasti bančne industrije v predhodne pripravljalne postopke pri oblikovanju pravil in iskanju najboljših rešitev pri urejanju sistemskih vprašanj in praktičnih rešitev njihove implementacije, ki bodo prispevale k večji stabilnosti, učinkovitosti in uspešnosti bančne industrije in rezultirale tudi v večji konvergenci nadzorniških praks.