Vključitev bank in hranilnice v vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času – TARGET

07/05/2005 / Press release

Včeraj je 16 slovenskih bank in ena hranilnica naredilo prvi korak pri vključevanju v vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času v evrih - TARGET. Vključitev v TARGET spada med priprave slovenskega bančnega sektorja na prevzem evra, saj mu mora biti z dnem prevzema evra omogočena udeležba v tem sistemu. Banke in hranilnica so postale neposredne udeleženke v sistemu na način, ki omogoča poravnavo plačil v evrih tako samim bankam kot njihovim strankam. V času do prevzema evra bodo izvedeni še preostali koraki vključevanja v TARGET, ki bodo zagotovili popolno usklajenost z zahtevami Evropske centralne banke.

Banka Slovenije, ki je na tak način sama udeleženka v sistemu TARGET od oktobra 2004, se je odločila za postopen pristop pri vključevanju bank. Ta temelji na prednostih tovrstne poravnave plačil v evrih in privajanju delovanju sistema do prevzema evra, po njegovem prevzemu pa bodo preko sistema poravnana tudi domača plačila velikih vrednosti.

Vključitev bank in hranilnice je bila izvedena na podlagi sodelovanja med Banko Slovenije in nemško centralno banko (Deutsche Bundesbank ) preko nemške komponente sistema TARGET, sistema RTGSplus . Ta je eden tehnološko najnaprednejših sistemov, ki sestavljajo TARGET, ob tem pa zavzema 50% delež v številu in 30% delež v vrednosti plačil, poravnanih v sistemu TARGET.

Slovenske kreditne institucije, ki s 4. julijem niso postale neposredne udeleženke v sistemu TARGET, bodo do njega dostopale kot posredne udeleženke ali pa še nimajo ustreznega dovoljenja za poslovanje v tuji valuti.

Pojasnilo

TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) je sistem bruto poravnave v realnem času za plačila v evrih, ki ga je vzpostavil evrosistem.

TARGET je bil oblikovan s povezavo 15 nacionalnih sistemov bruto poravnave v realnem času in plačilnega mehanizma ECB. Deluje od januarja 1999. Uvedba skupne valute je pogojevala vzpostavitev sistema bruto poravnave v realnem času znotraj evro območja za:

  • zagotovitev plačilnih postopkov, nujnih za izvajanje skupne monetarne politike ECB in
  • spodbujanje skladnih in učinkovitih postopkov plačevanja v evrih.

Uporablja se za poravnavo centralnobančnih operacij, medbančnih plačil velikih vrednosti, kot tudi drugih (komercialnih) plačil v evrih. TARGET zagotavlja obdelavo v realnem času, poravnavo v centralnobančnem denarju in takojšnjo dokončnost plačil. Tako omogoča cenovno ugodno (z obsegom plačil padajoča tarifa od 1,75 EUR do 0,80 EUR za posamezno plačilo) sprotno dokončno poravnavo plačil v evrih. Ob tem udeležba v sistemu za udeleženko pomeni, da je v plačilnem prometu v evrih neposredno naslovljiva za približno 40.000 kreditnih institucij s področja celotne Evropske unije.

V oktobru 2002 je Svet ECB odločil o dolgoročni strategiji sistema TARGET (TARGET2). TARGET naj bi tako postal sistem, ki bo:

  • zagotavljal zelo usklajene storitve preko integrirane informacijske infrastrukture,
  • izboljšal stroškovno učinkovitost in
  • bo pripravljen na hitre prilagoditve prihodnjemu razvoju, vključno s širitvijo evrosistema.

TARGET2 bo po načrtih vzpostavljen v letu 2007 kot enotna skupna platforma, ki bo nadomestila številne med seboj povezane sisteme bruto poravnave v realnem času.

Povezave

http://www.ecb.int/paym/target/html/index.en.html

http://www.rtgsplus.de/en/index_e.htm