Sporočilo za javnost z 268. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.04.2003

04/22/2003 / Press release

Svet Banke Slovenije je na svoji 268. redni seji 22.4.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank. Ker se enoletne pogodbe o sodelovanju bank pri posebnem likvidnostnem posojilu iztečejo 2. junija letos, bo Banka Slovenije pristopila k aktivnostim za obnovitev pogodbenega odnosa z bankami za obdobje enega leta z veljavnostjo od 3.6.2003. V novem sklepu je dodana določba, ki bankam omogoča, da ob aktiviranju posebnega likvidnostnega posojila lahko prostovoljno sodelujejo tudi z višjim zneskom od njihovega zneska pripravljenosti oz. pogodbenega zneska.*

2. Sprejel je Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah. Banke bodo skladno s sklepom BS za potrebe denarne politike uvaja posredovale podatke o obrestnih merah novo sklenjenih posojil v preteklem mesecu. Predmet poročanja po tem sklepu so poleg obrestnih mer tudi drugi ključni elementi novo sklenjenih posojilnih pogodb. Poročanje vključuje elemente sistema poročanja Evropski centralni banki, ki bo s polnopravnim članstvom Slovenije v EMU uveljavljen tudi za Slovenijo.

3. SBS je na predhodni seji dne 25.3.2003 sprejel odločitev, da BS ob podpisu sporazuma o polnopravnem članstvu Slovenije v Evropski zvezi (Accession Treaty) 16. aprila letos izda tolarske bankovce z dotiskom priložnostnega znaka. Na današnji seji je SBS sprejel izvedbene sklepe v zvezi z izdajo zadevnih bankovcev, skladno s katerimi bo Banka Slovenije 26. maja 2003 dala v obtok 1000 bankovcev po 10.000 SIT, 5000 bankovcev po 1.000 SIT in 10.000 bankovcev po 100 SIT. Na njih bo dotiskan motiv, ki predstavlja letnico "2004", zadnja številka letnice pa se v petih stopnjah preobrazi v pentagram. Bankovci bodo zakonito plačilno sredstvo.

* Posebno likvidnostno posojilo je namenjeno bankam v likvidnostnih težavah, ki nimajo ustreznih vrednostnih papirjev za pridobitev likvidnostnega posojila pri Banki Slovenije. Od leta 1996 dalje Banka Slovenije vsako leto z bankami obnovi pogodbo o sodelovanju pri posebnem likvidnostnem posojilu, ki zavezuje sodelujoče banke, da imajo v svojem portfelju presežek ustreznih prostih vrednostnih papirjev RS in BS v višini zneska pripravljenosti, ki jih bodo na zahtevo Banke Slovenije uporabile za zastavo črpanega posebnega likvidnostnega posojila pri Banki Slovenije, in v enakem znesku odobrile likvidnostno posojilo banki v težavah, katera pri njih zastavi prvovrstne vrednostne papirje ali terjatve, razvrščene v skupino A.