Sporočilo za javnost z 254. seje Sveta Banke Slovenije z dne 24.09.2002

09/25/2002 / Press release

Svet Banke Slovenije je na svoji 254. redni seji 24.9.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Banka Slovenije pozorno spremlja dogajanja na kapitalskem trgu in potencialne dotoke kupnin iz tujine za prevzeme, ki so napovedani. Svet Banke Slovenije se je tudi seznanil z opcijami, o katerih razmišlja država pri uporabi kupnine za prodajo 34% deleža Nove Ljubljanske banke.

2. Banka Slovenije nadaljuje prilagajanje svojih instrumentov denarne politike tistim, ki jih uporablja Evropska centralna banka. V zvezi s tem je Svet BS sprejel naslednje sklepe:

  • Za lombardno posojilo se zniža količnik zahtevanega zavarovanja, tako da bodo banke in hranilnice v bodoče zastavile vrednostne papirje v vrednosti 110% od zneska posojila. S tem se bo možnost črpanja posojil po obsegu občutno povečala.
  • Ukineta se likvidnostno posojilo čez noč in likvidnostno posojilo v skrajni sili. Likvidnostno posojilo v skrajni sili so banke in hranilnice lahko črpale na podlagi odprte ponudbe po zakoniti zamudni obrestni meri. Z ukinitvijo tega posojila lombardna obrestna mera dejansko prevzema vlogo zgornje meje koridorja obrestnih mer Banke Slovenije.
  • Uvede se posojilo za čez dan kot instrument zagotavljanja likvidnosti bankam za potrebe plačevanja. Banka Slovenije za posojilo ne bo zaračunavala stroškov. V kolikor posojilo ne bo vrnjeno v istem dnevu, se ob koncu dneva spremeni v enodnevno lombardno posojilo. Za takšno izsiljeno črpanje lombardnega posojila bo morala banka oz. hranilnica poleg lombardne obrestne mere plačati tudi penale v višini dodatnih štirih odstotnih točk na letni ravni.

3. Sprejel je poročilo o nadzoru bančnega poslovanja za leto 2001 in prvo polovico leta 2002, ki ga Banka Slovenije skladno z določili 26. člena Zakona o Banki Slovenije pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo bo v prihodnjih dneh objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

4. Sprejel je sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva. S spremembo se znesek dolga, ki še ne pomeni neto dolžništva pozamezne fizične osebe do banke iz SIT 1 mio poveča na SIT 5 mio.

5. Sprejel je Sklep o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic in Sklep o spremembi sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic. Sprejeta sklepa pomenita zaostritev pogojev za zavarovanje terjatev z zastavo nepremičnin v bonitetnih predpisih v prihodnosti (postopna odprava možnosti uporabe hipotek za prerazporeditev terjatev banke v višjo skupino pri razvrstitvi terjatev, pri izračunu kapitalske ustreznosti pa je dovoljeno tehtanje takih terjatev s 50% le do 1.1.2004), in s tem pripravo bank na zaostrene pogoje poslovanja z vstopom Slovenije v EU.