Poslovne knjige, letno poročilo in revizija

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (EBA/GL/2016/05; 7. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (Uradni list RS, št. 75/16)

 

Sklepi in navodila Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 72/17)
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 184/21) – v uporabi od 30. decembra 2021
- Priloga 1: Izkaz finančnega položaja

- Priloga 2: Izkaz poslovnega izida

Priloga 3: Izkaz vseobsegajočega donosa

- Priloga 4: Izkaz sprememb lastniškega kapitala
- Priloga 5: Izkaz denarnih tokov - po neposredni metodi oz. različici I.

Priloga 6: Izkaz denarnih tokov - po posredni metodi oz. različici II.

- Priloga 7: Konsolidirani izkaz finančnega položaja
- Priloga 8: Konsolidirani izkaz poslovnega izida
Priloga 9: Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa
- Priloga 10: Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala

- Priloga 11: Posredniško poslovanje

- Priloga 12: Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli

Navodilo za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 195/21) - v uporabi od 30. decembra 2021


Arhiv navodil

/

 

 

Ostalo

  SL EN
ESMA: Public statement: European common enforcement priorities for 2023 annual financial reports, (ESMA32-193237008-1793, 25 October 2023) /
ESMA: Report: The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements (ESMA32-1283113657-1041, 25 October 2023) /
ESMA: Public statement: European common enforcement priorities for 2022 annual financial reports (ESMA32-63-1320; 28 October 2022)  /
ESMA: Public statement on half-yearly financial reports in relation to Russia’s invasion of Ukraine and the sanctions imposed against Russia and Belarusia, 13 May 2022    /

ESMA: European enforcers target COVID-19 and climate-related disclosures, 29. oktober 2021                                                                                                                                         
-  Public statement: European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports
 

/