Poročanje transakcij

Poročanje transakcij (4. člen SFTR)
 • repozitorijem sklenjenih poslov (TR) se SFT poročajo najkasneje naslednji delovni dan po sklenitvi, spremembi oziroma zaključku posla;
 • izjemo od obveznosti poročanja predstavljajo vse transakcije, pri katerih je nasprotna stranka član ESCB;
 • v roku 190 dni se poroča o poslih,
  • ki so odprti na dan začetka uporabe drugega pododstavka prvega odstavka 4. člena SFTR in:
   • je zapadlost vsaj še 180 dni, ali
   • z odprto zapadlostjo in so odprti vsaj še 180 dni,
  • so sklenjeni na dan objave delegiranega akta ali po njem;
 • vsaka nasprotna stranka ima možnost delegiranja poročanja, torej da transakcije poroča TR preko svoje nasprotne stranke ali tretje osebe;
 • če FC sklene posel z NFC, ki ne presega vsaj dveh izmed naslednjih kriterijev za srednja podjetja: bilančna vsota znaša 20 mio EUR, čisti prihodki znašajo 40 mio EUR, povprečno število zaposlenih v poslovnem letu znaša 250, se obveznost poročanja za obe nasprotni stranki prenese na FC;
 • obveznost poročanja SFT za posamezne nasprotne stranke prične po preteku števila mesecev iz tabele, šteto od dneva veljave ustreznega RTS.