Poročanje transakcij

Poročanje transakcij (4. člen SFTR)
 • repozitorijem sklenjenih poslov (TR) se SFT poročajo najkasneje naslednji delovni dan po sklenitvi, spremembi oziroma zaključku posla; obveznost poročanja SFT za banke se je pričela 13. 7. 2020 in velja za SFT, ki so bili sklenjeni oziroma odprti v obdobju od 11. 4. 2020 dalje;
 • izjemo od obveznosti poročanja predstavljajo vse transakcije, pri katerih je nasprotna stranka član ESCB;
 • v roku 190 dni, torej najpozneje do 18. 10. 2020, mora banka TR poročati tudi vse posle, ki:
  • so bili sklenjeni pred 11. 4. 2019 in na zadevni datum ostajajo neporavnani, če:
   • je preostala zapadlost teh poslov financiranja z vrednostnimi papirji na ta datum več kot 180 dni ali
   • ti posli financiranja z vrednostnimi papirji nimajo določenega datuma zapadlosti in ostanejo neporavnani 180 dni po tem datumu;
  • se sklenejo na 11. 4. 2019 ali po tem datumu;
 • vsaka nasprotna stranka ima možnost delegiranja poročanja, torej da transakcije poroča TR preko svoje nasprotne stranke ali tretje osebe;
 • če FC sklene posel z NFC, ki ne presega vsaj dveh izmed naslednjih kriterijev za srednja podjetja: bilančna vsota znaša 20 mio EUR, čisti prihodki znašajo 40 mio EUR, povprečno število zaposlenih v poslovnem letu znaša 250, se obveznost poročanja za obe nasprotni stranki prenese na FC.