Listinjenje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1230 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 345)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1229 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 335)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 z dne 12. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 285)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (UL L št. 285 z dne 6. novembra 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 z dne 5. februarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (UL L št. 142 z dne 29. maja 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju – neuradno konsolidirano besedilo z dne 28. oktobra 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1798 z dne 2. julija 2015 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L št. 263 z dne 8. oktobra 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L št. 174 z dne 13. junija 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1228 z dne 29. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vloge za registracijo repozitorija listinjenj ali za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 330)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1225 z dne 29. oktobra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s formatom in standardiziranimi predlogami za predložitev informacij ter podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 217)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1227 z dne 12. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za zagotavljanje informacij v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 315)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 602/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za okrepitev zbližanja nadzorniških praks v zvezi z izvajanjem dodatnih uteži tveganja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 166 z dne 5. junija 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN

Smernice o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/04; 4. maj 2020)                                                                                   

Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/08; 12. december 2018)                                                                                                                                                       

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/09; 12. december 2018)

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o posredni podpori za posle listinjenja (EBA/GL/2016/08; 24. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o posredni podpori za posle listinjenja (Uradni list RS, št. 2/17)
Smernice o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/05; 7. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Akti ECB

  SL EN
Javni napotki glede informacij o poslih, ki presegajo pogodbene obveznosti institucije v vlogi sponzorja ali institucije v vlogi originatorja, opredeljene v členu 248(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (28. julij 2017)
Javni napotki o priznavanju prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja (24. marec 2016)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
ESMA Final Report: Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds (ESMA 33-128-1217; 10 July 2020)                           /
EBA Final Draft Regulatory Technical Standards on the conditions to allow institutions to calculate KIRB in accordance with the purchased receivables approach under Article 255 of Regulation (EU) 2017/2401 amending Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2019/01; 8 April 2019) /

EBA Final Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for originators, sponsors and original lenders relating to risk retention pursuant to Article 6(7) of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/RTS/2018/01; 31 July 2018)

/
Discussion Paper On the Significant Risk Transfer in Securitisation
(EBA-DP-2017-03; 19 September 2017)
/

 

 

Ostalo

  SL EN
ESMA confirms Securitisation Regulation requirements entry into force on 23 September 2020 (04 September 2020) /
ESMA Reporting instructions: Securitisation – Disclosure messages (ESMA65-8-6469; 19 August 2020) /
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oblikovanju posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano sintetično listinjenje, omejeno na sintetično listinjenje bilanc stanja (24. julij 2020)
List of designated competent authorities under Securitisation Regulation 2402/2017 (10 June 2020) /
Questions and Answers On the Securitisation Regulation (ESMA33-128-563; 28 May 2020) /

Report on STS framework for synthetic securitisation under Article 45 of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/Op/2020/07; 6 May 2020)

/

EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)

/
Opinion of the European Banking Authority to the European Commission on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations (EBA-Op-2019-13; 23 October 2019) /
ESAs publish statement clarifying securitisation disclosure requirements and consolidated application of securitisation rules for credit institutions (JC 2018 70; 30 November 2018) /
Statement on ESMA’s near-term implementation of the Securitisation Regulation (ESMA33-128-577; 13 November 2018) /
European Commission released initial impact assessment on the regulatory framework of sovereign bond-backed securities (SBBS) (23 January 2018) /
EBA Report on securitisation risk retention, due diligence and disclosure under Article 410(1) of the CRR (EBA-Op-2016-06; 12 April 2016) /
The EBA Report on synthetic securitisation (EBA/Op/2015/26; 18 December 2015) /
The EBA Report on qualifying securitisation (7 July 2015)
in/and
Opinion of the European Banking Authority on a European framework for qualifying securitisation (EBA/Op/2015/14; 7 July 2015)
/


Joint-Committee Report on securitisation (JC 2015 022; 12 May 2015) /