Listinjenje

Delegirani akti

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1732 z dne 18. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem listinjenj / /
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1703 z dne 11. marca 2024 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/1732 glede uskladitve nekaterih vidikov pristojbin, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem listinjenj (UL L št. 2024/1703 z dne 18. 6. 2024, str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1732 z dne 18. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem listinjenj (UL L št. 390 z dne 20. 11. 2020, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)

 

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1780 z dne 13. marca 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, pod katerimi lahko institucije izračunajo KIRB v zvezi z osnovnimi izpostavljenostmi posla listinjenja (UL L št. 2024/1780 z dne 25. 6. 2024)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1700 z dne 5. marca 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki za enostavno, pregledno in standardizirano tradicionalno listinjenje, ki ni tradicionalno listinjenje ABCP, ter za enostavno, pregledno in standardizirano bilančno listinjenje določajo vsebino, metodologije in prikaz informacij v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi sredstev, financiranih z osnovnimi izpostavljenostmi, na dejavnike trajnostnosti (UL L št. 2024/1700 z dne 18. 6. 2024)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/920 z dne 13. decembra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo sprožilce, povezane z uspešnostjo, in merila za umerjanje teh sprožilcev (UL L št. 2024/920 z dne 22. 3. 2024)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2175 z dne 7. julija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo zahteve po zadržanju tveganja za originatorje, sponzorje, prvotne kreditodajalce in serviserje (UL L št. 2023/2175 z dne 18. 10. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1415 z dne 5. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznostih sodelovanja, izmenjave informacij in uradnega obveščanja med pristojnimi organi ter ESMA, EBA in EIOPA (UL L št. 304 I z dne 30. 8. 2021, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1230 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 345)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1229 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 335)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 z dne 12. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS – neuradno konsolidirano besedilo z dne 15. avgusta 2022
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1301 z dne 31. marca 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1226 glede informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS za bilančna sintetična listinjenja (UL L št. 197 z dne 26. 7. 2022, str. 10)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 z dne 12. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 285)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju – neuradno konsolidirano besedilo z dne 6. marca 2024 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/584 z dne 7. novembra 2023 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2019/1851 glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v enostavnih, preglednih in standardiziranih listinjenjih (UL L št. 2024/584 z dne 15.2.2024)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (UL L št. 285 z dne 6. novembra 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 z dne 5. februarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (UL L št. 142 z dne 29. maja 2019)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1228 z dne 29. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vloge za registracijo repozitorija listinjenj ali za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 330)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1225 z dne 29. oktobra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s formatom in standardiziranimi predlogami za predložitev informacij ter podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 217)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1227 z dne 12. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za zagotavljanje informacij v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS - neuradno konsolidirano besedilo z dne 2. novembra 2022
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1929 z dne 31. marca 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2020/1227 glede predlog za zagotavljanje informacij v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS za bilančna sintetična listinjenja (UL L št. 266 z dne 13.10.2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1227 z dne 12. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za zagotavljanje informacij v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 315)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta - neuradno konsolidirano besedilo z dne 25. decembra  2022
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2365 z dne 2. decembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/1801 glede razpredelnic za vzporejanje ustrezanja bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 312 z dne 5. decembra 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 602/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za okrepitev zbližanja nadzorniških praks v zvezi z izvajanjem dodatnih uteži tveganja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 166 z dne 5. junija 2014) 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
EBA Final Report: Guidelines on the STS criteria for on-balance-sheet securitisation and amending Guidelines EBA/GL/2018/08 and EBA/GL/2018/09 on the STS criteria for ABCP and non-ABCP securitisation (EBA/GL/2024/05; 27 May 2024) /

Smernice o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/04; 4. maj 2020)                                                                                   

Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/08; 12. december 2018)                                                                                                                                                       

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/09; 12. december 2018)

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o posredni podpori za posle listinjenja (EBA/GL/2016/08; 24. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o posredni podpori za posle listinjenja (Uradni list RS, št. 2/17)
Smernice o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/05; 7. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Akti ECB

  SL EN
Guide on the notification of securitisation transactions (18 March 2022) /
Javni napotki glede informacij o poslih, ki presegajo pogodbene obveznosti institucije v vlogi sponzorja ali institucije v vlogi originatorja, opredeljene v členu 248(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (28. julij 2017)
Javni napotki o priznavanju prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja (24. marec 2016)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

ESMA consults on possible changes to the securitisation disclosure templates (21 December 2023)

ESMA Consultation Paper on the securitisation disclosure templates under Article 7 of the Securitisation Regulation (ESMA12-2121844265-3053; 21 December 2023)

/

EBA Final Report: Draft Regulatory Technical Standards specifying the determination by originator institutions of the exposure value of synthetic excess spread pursuant to Article 248(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2023/02; 24 April 2023) /

 

 

Ostalo

  SL EN
Joint Committee Q&As relating to the Securitisation Regulation (EU) 2017/2402 (JC 2024 21; 3 May 2024) /
List of designated competent authorities under Securitisation Regulation 2402/2017 (7 November 2023) /
Questions and Answers On the Securitisation Regulation (ESMA33-128-563; 13 July 2023) /

ESAs publish joint advice to the EU Commission on the review of the securitisation prudential framework (12 December 2022)

 • Joint Committee advice on the review of the securitisation prudential framework (executive summary) (JC 2022 65; 12 December 2022)
 • Joint Committee Advice on the review of the securitisation prudential framework (banking) (JC/2022/66; 12 December 2022)
 • Joint Committee Advice on the review of the securitisation prudential framework (insurance) (JC-2022/67; 12 December 2022)
/Register of STS notifications (STSRE): Simplified user guide (November 2022) 

Template for synthetic STS securitisations (November 2022)

/

/


Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju uredbe o listinjenju (COM(2022) 517 final; 10. oktober 2022)
EBA Report: Developing a framework for sustainable securitisation (EBA/REP/2022/06; 2 March 2022) /
Call for advice to the Joint Committee of the ESAs for the purposes of the securitisation prudential framework review (18 October 2021)  /
Eurosystem contribution to the European Commission’s targeted consultation on the functioning of the EU securitisation framework (22 September 2021) /
Joint Committee report  on the implementation and functioning of the Securitisation Regulation (Article 44) (JC 2021 31; 17 May 2021)   /
ESAs’ Opinion to the European Commission on the Jurisdictional Scope of Application of the Securitisation Regulation (JC 2021 16;  25 March 2021) /

ESMA Reporting instructions: Securitisation – Disclosure messages (ESMA65-8-6469; 26 February 2021)

/
ESMA Smernice o prenosljivosti informacij med repozitoriji listinjenj v skladu z uredbo o listinjenju (ESMA 33-128-1001 SL; 5. februar 2021)
ESAs highlight the change in the status of Simple, Transparent and Standardised (STS) securitisation transactions at the end of the UK transition period (7 December 2020) /
EBA Report on significat risk transfer in securitisation under Articles 244(6) and 245(6) of the Capital Requirements Regulation (EBA/Rep/2020/32; 23 November 2020) /
ESMA Smernice o pragovih za celovitost in točnost podatkov repozitorijev listinjenj (ESMA33-128-1217 SL; 11. november 2020; EN original ESMA 33-128-1217; 10. julij 2020)
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oblikovanju posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano sintetično listinjenje, omejeno na sintetično listinjenje bilanc stanja (24. julij 2020)

Report on STS framework for synthetic securitisation under Article 45 of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/Op/2020/07; 6 May 2020)

/

EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)

/
Opinion of the European Banking Authority to the European Commission on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations (EBA-Op-2019-13; 23 October 2019) /
European Commission released initial impact assessment on the regulatory framework of sovereign bond-backed securities (SBBS) (23 January 2018) /
EBA Report on securitisation risk retention, due diligence and disclosure under Article 410(1) of the CRR (EBA-Op-2016-06; 12 April 2016) /
The EBA Report on synthetic securitisation (EBA/Op/2015/26; 18 December 2015) /
The EBA Report on qualifying securitisation (7 July 2015)
in/and
Opinion of the European Banking Authority on a European framework for qualifying securitisation (EBA/Op/2015/14; 7 July 2015)
/


Joint-Committee Report on securitisation (JC 2015 022; 12 May 2015) /