Listinjenje

Delegirani akti

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1732 z dne 18. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem listinjenj (UL L št. 390 z dne 20. 11. 2020, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)

 

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1415 z dne 5. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznostih sodelovanja, izmenjave informacij in uradnega obveščanja med pristojnimi organi ter ESMA, EBA in EIOPA (UL L št. 304 I z dne 30. 8. 2021, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1230 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 345)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1229 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 335)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 z dne 12. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 285)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (UL L št. 285 z dne 6. novembra 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 z dne 5. februarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (UL L št. 142 z dne 29. maja 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju – neuradno konsolidirano besedilo z dne 28. oktobra 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1798 z dne 2. julija 2015 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L št. 263 z dne 8. oktobra 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L št. 174 z dne 13. junija 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1228 z dne 29. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vloge za registracijo repozitorija listinjenj ali za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 330)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1225 z dne 29. oktobra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s formatom in standardiziranimi predlogami za predložitev informacij ter podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 217)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1227 z dne 12. novembra 2019 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za zagotavljanje informacij v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (UL L št. 289 z dne 3. 9. 2020, str. 315)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 602/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za okrepitev zbližanja nadzorniških praks v zvezi z izvajanjem dodatnih uteži tveganja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 166 z dne 5. junija 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN

Smernice o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/04; 4. maj 2020)                                                                                   

Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/08; 12. december 2018)                                                                                                                                                       

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/09; 12. december 2018)

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o posredni podpori za posle listinjenja (EBA/GL/2016/08; 24. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o posredni podpori za posle listinjenja (Uradni list RS, št. 2/17)
Smernice o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/05; 7. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Akti ECB

  SL EN
Javni napotki glede informacij o poslih, ki presegajo pogodbene obveznosti institucije v vlogi sponzorja ali institucije v vlogi originatorja, opredeljene v členu 248(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (28. julij 2017)
Javni napotki o priznavanju prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja (24. marec 2016)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

ESMA Final Report: Draft technical standards on content and format of the STS notification for on-balance sheet securitisations under the amended Securitisation Regulation (ESMA82-402-683; 7 October 2021) 

/
European Commission targeted consultation on the functioning of the EU securitisation framework (23 July 2021) – javno posvetovanje do 17. septembra 2021  /
EBA Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for originators, sponsors, original lenders and servicers relating to risk retention pursuant to Article 6(7) of Regulation (EU) 2017/2402 as amended by Regulation (EU) 2021/557 (EBA/CP/2021/27; 30 June 2021) /
EBA Final Draft Regulatory Technical Standards on the conditions to allow institutions to calculate KIRB in accordance with the purchased receivables approach under Article 255 of Regulation (EU) 2017/2401 amending Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2019/01; 8 April 2019) /

EBA Final Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for originators, sponsors and original lenders relating to risk retention pursuant to Article 6(7) of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/RTS/2018/01; 31 July 2018)

/

 

Ostalo

  SL EN
Questions and Answers On the Securitisation Regulation (ESMA33-128-563; 19 November 2021) /
Call for advice to the Joint Committee of the ESAs for the purposes of the securitisation prudential framework review (18 October 2021)  /
Eurosystem contribution to the European Commission’s targeted consultation on the functioning of the EU securitisation framework (22 September 2021) /
Joint Committee report  on the implementation and functioning of the Securitisation Regulation (Article 44) (JC 2021 31; 17 May 2021)   /
Interim notification template for Simple, Transparent and Standardised (STS) synthetic securitisations - Notification Guide (ESMA402-82-37; 09 April 2021) /
Joint Committee Q&As relating to the Securitisation Regulation (EU) 2017/2402 (JC 2021 19; 26 March 2021) /
ESAs’ Opinion to the European Commission on the Jurisdictional Scope of Application of the Securitisation Regulation (JC 2021 16;  25 March 2021) /

ESMA Reporting instructions: Securitisation – Disclosure messages (ESMA65-8-6469; 26 February 2021)

/
ESMA Smernice o prenosljivosti informacij med repozitoriji listinjenj v skladu z uredbo o listinjenju (ESMA 33-128-1001 SL; 5. februar 2021)
List of designated competent authorities under Securitisation Regulation 2402/2017 (4 January 2021) /
ESAs highlight the change in the status of Simple, Transparent and Standardised (STS) securitisation transactions at the end of the UK transition period (7 December 2020) /
EBA Report on significat risk transfer in securitisation under Articles 244(6) and 245(6) of the Capital Requirements Regulation (EBA/Rep/2020/32; 23 November 2020) /
ESMA Smernice o pragovih za celovitost in točnost podatkov repozitorijev listinjenj (ESMA33-128-1217 SL; 11. november 2020; EN original ESMA 33-128-1217; 10. julij 2020)
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oblikovanju posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano sintetično listinjenje, omejeno na sintetično listinjenje bilanc stanja (24. julij 2020)

Report on STS framework for synthetic securitisation under Article 45 of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/Op/2020/07; 6 May 2020)

/

EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)

/
Opinion of the European Banking Authority to the European Commission on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations (EBA-Op-2019-13; 23 October 2019) /
European Commission released initial impact assessment on the regulatory framework of sovereign bond-backed securities (SBBS) (23 January 2018) /
EBA Report on securitisation risk retention, due diligence and disclosure under Article 410(1) of the CRR (EBA-Op-2016-06; 12 April 2016) /
The EBA Report on synthetic securitisation (EBA/Op/2015/26; 18 December 2015) /
The EBA Report on qualifying securitisation (7 July 2015)
in/and
Opinion of the European Banking Authority on a European framework for qualifying securitisation (EBA/Op/2015/14; 7 July 2015)
/


Joint-Committee Report on securitisation (JC 2015 022; 12 May 2015) /