Listinjenje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (UL L št. 285 z dne 6. novembra 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 z dne 5. februarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (UL L št. 142 z dne 29. maja 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju – neuradno konsolidirano besedilo z dne 28. oktobra 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1798 z dne 2. julija 2015 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L št. 263 z dne 8. oktobra 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L št. 174 z dne 13. junija 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 602/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za okrepitev zbližanja nadzorniških praks v zvezi z izvajanjem dodatnih uteži tveganja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 166 z dne 5. junija 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN

Smernice o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/04; 4. maj 2020) 

Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/08; 12. december 2018)                                                                                                                                                       

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/09; 12. december 2018)

Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (Uradni list RS, št. 30/19)

Smernice o posredni podpori za posle listinjenja (EBA/GL/2016/08; 24. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o posredni podpori za posle listinjenja (Uradni list RS, št. 2/17)
Smernice o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/05; 7. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Akti ECB

  SL EN
Javni napotki glede informacij o poslih, ki presegajo pogodbene obveznosti institucije v vlogi sponzorja ali institucije v vlogi originatorja, opredeljene v členu 248(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (28. julij 2017)
Javni napotki o priznavanju prenosa pomembnega deleža kreditnega tveganja (24. marec 2016)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
ESMA Final Report: Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds (ESMA 33-128-1217; 10 July 2020)                           /

ESMA consults on the use of No Data options in securitisation reporting (17 January 2020)
Consultation Paper - Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds (ESMA 33-128-827; 17 January 2020)

/
/

Delegirana Uredba Komisije  (EU) …/… o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov C(2019) 8882 final; 29.11.2019)

Delegirana Uredba Komisije (EU) …/… o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti (C(2019) 8881 final; 29.11.2019)

Priloga k Delegirani Uredbi Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti

Delegirana Uredba Komisije (EU) …/… z dne 12.11.2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS (C(2019) 8008 final; 12.11.2019)

Priloge k Delegirani Uredbi Komisije (EU) …/... o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS
Delegirana Uredba Komisije (EU) …/… z dne 16.10.2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (C(2019) 7334 final; 16.10.2019)

Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju
EBA Final Draft Regulatory Technical Standards on the conditions to allow institutions to calculate KIRB in accordance with the purchased receivables approach under Article 255 of Regulation (EU) 2017/2401 amending Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2019/01; 8 April 2019) /
Opinion - Amendments to ESMA’s draft technical standards on disclosure requirements under the Securitisation Regulation (ESMA33-128-600; 31 January 2019) /
ESMA Draft RTS on the application for registration as a securitisation repository (ESMA33-128-488; 12 November 2018) /

ESMA Draft RTS on disclosure requirements for securitisations (ESMA33-128-474; 22 August 2018)

/

EBA Final Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for originators, sponsors and original lenders relating to risk retention pursuant to Article 6(7) of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/RTS/2018/01; 31 July 2018)

/
ESMA Draft RTS specifying the information that the originator, sponsor and SSPE are required to provide in order to comply with the STS notification obligations (ESMA33-128-477; 16 July 2018) /
ESMA Draft ITS to establish the templates of to be used for the provision of the STS notification (ESMA33-128-477; 16 July 2018) /
Discussion Paper On the Significant Risk Transfer in Securitisation
(EBA-DP-2017-03; 19 September 2017)
/

 


Ostalo

  SL EN
List of designated competent authorities under Securitisation Regulation 2402/2017 (10 June 2020) /
Questions and Answers On the Securitisation Regulation (ESMA33-128-563; 28 May 2020) /

Report on STS framework for synthetic securitisation under Article 45 of Regulation (EU) 2017/2402 (EBA/Op/2020/07; 6 May 2020)

/

EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)

/
Opinion of the European Banking Authority to the European Commission on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations (EBA-Op-2019-13; 23 October 2019) /

ESMA Reporting instructions: Securitisation – Disclosure messages (ESMA65-8-6469; 17 July 2019)

/
ESAs publish statement clarifying securitisation disclosure requirements and consolidated application of securitisation rules for credit institutions (JC 2018 70; 30 November 2018) /

ESMA Instructions for providing STS notifications (ESMA33-128-585; 13 November 2018);
Interim STS nofitication templates

/
/

Statement on ESMA’s near-term implementation of the Securitisation Regulation (ESMA33-128-577; 13 November 2018) /
European Commission released initial impact assessment on the regulatory framework of sovereign bond-backed securities (SBBS) (23 January 2018) /
EBA Report on securitisation risk retention, due diligence and disclosure under Article 410(1) of the CRR (EBA-Op-2016-06; 12 April 2016) /
The EBA Report on synthetic securitisation (EBA/Op/2015/26; 18 December 2015) /
The EBA Report on qualifying securitisation (7 July 2015)
in/and
Opinion of the European Banking Authority on a European framework for qualifying securitisation (EBA/Op/2015/14; 7 July 2015)
/


Joint-Committee Report on securitisation (JC 2015 022; 12 May 2015) /