Poročanje Banki Slovenije

Kdo

Vrsta poročila

Kratica poročila

 

FINANČNI POSREDNIKI

 

Monetarne finančne institucije (razen skladov denarnega trga)

Poročanje monetarnih finančnih institucij

PORFI

Banke in hranilnice, ki opravljajo plačilni promet s tujino

Plačilni promet s tujino

PPT

Pravne osebe, ki poslujejo z vrednostnimi papirji

Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji

VRP

Družbe za upravljanje

Poročanje investicijskih skladov

IF

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti

Poročanje institucij, ki izvajajo dejavnost najema

LIZ

Banke in hranilnice

Poročilo o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih

 

Identifikacijske oznake ponudnikov plačilnih storitev

 
Poročanje nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev  
Poročanje podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma - Vprašalnik PPDFT PPDFT
Poročilo o težavah z namenskimi vmesniki v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389 API
  Poročanje v skladu z Revidiniranimi smernicami o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2  

Banke in hranilnice ter podružnice bank držav članic in bank tretjih držav

ITS nadzorniško poročanje

ITS POR

Poročilo o količnikih likvidnosti bank

KL-1

Banke in hranilnice ter podružnice bank tretjih držav

Poročila o posameznih dejstvih in okoliščinah

POR

Banke in hranilnice ter podružnice bank držav članic

Efektivna obrestna mera

EOM-PotK

Banke in druge pravne osebe, ki so vezane na plačilne instrumente

Poročanje podatkov statistike plačil

SPI

Menjalci

Poročilo o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih

 

 

NEBANČNI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV

 

Plačilne institucije

Nerevidirani računovodski izkazi za preteklo poslovno leto, v primeru hibridne institucije/družbe tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja

 

Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (za hibridne institucije/družbe)

 

Poročilo o številu in vrednosti plačilnih transakcij

 

Identifikacijske oznake ponudnikov plačilnih storitev

 

Poročilo o izračunu kapitala in poročilo o izračunu kapitalske zahteve

KPI1 in KPI2
Poročanje v skladu z Revidiranimi smernicami o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2  
Poročanje nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev  
Poročilo o težavah z namenskimi vmesniki v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389 API

Družbe za izdajo elektronskega denarja

Poročilo o povprečnem znesku elektronskega denarja v obtoku in poročilo o številu in vrednosti plačilnih transakcij za del dejavnosti, ki predstavlja opravljanje plačilnih storitev (če opravljajo te storitve)

 

Nerevidirani računovodski izkazi za preteklo poslovno leto, v primeru hibridne institucije/družbe tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja

 

Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (za hibridne institucije/družbe)

 

Poročanje nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev

 

Identifikacijske oznake ponudnikov plačilnih storitev

 

Poročilo o izračunu kapitala in Poročilo o izračunu kapitalske zahteve

KPI1 in KPI2
Poročanje v skladu z Revidiranimi smernicami o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2  
Poročilo o težavah z namenskimi vmesniki v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389 API
UPRAVLJAVCI PLAČILNIH SISTEMOV

Klirinške družbe

Poročilo o izračunu kapitala in Poročilo o izračunu kapitalske zahteve

 

Nerevidirani računovodski izkazi

 

Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah glede opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba

 

Upravljavci plačilnih sistemov

Poročilo o delovanju plačilnega sistema

 

Poročilo o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema

 

Poročilo o obvladovanju tveganj

 

Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi z udeleženci plačilnega sistema

 

Poročilo o izpadih v delovanju plačilnega sistema

 

Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju plačilnega sistema

 

 

POSLOVNI SUBJEKTI, KI POSLUJEJO Z NEREZIDENTI

 

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti

Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov

KRD
Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti BST
Pravne osebe in s. p., ki imajo v tujini kapitalsko naložbo / nepremičnino ali imajo naložbo tujca v Sloveniji Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti SN-T, SN

 

POSLOVNI SUBJEKTI V NEFINANČNEM, FINANČNEM IN DRŽAVNEM SEKTORJU NAD DOLOČENIM PRAGOM

 

Nefinančne in finančne družbe ter enote države

Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov

SFR