ITS nadzorniško poročanje (ITS POR)

Nadzorniško poročanje ureja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju ITS POR).

ITS POR podrobno opredeljuje način poročanja bank nacionalnemu nadzorniku, vključno z naborom obrazcev za posamezno področje tveganja in finančno poročanje, nivo poročanja, frekvenco poročanja, referenčne datume in roke za posredovanje poročil ter podatkovni model za posredovanje podatkov (DPM).

Na tej spletni strani so zbrane aktualne novosti s področja nadzorniškega poročanja, vključno s tehničnimi navodili za poročanje. Informacije v zvezi z nadzorniškim poročanjem sicer objavlja Evropski bančni organ (EBA) in so dostopne na spletni strani EBA. Na spletni strani EBA Q&A  so na voljo tudi odgovori na vprašanja v zvezi s poročanjem, naslovljena na EBA prek Q&A procesa.

 

1. Pregled obrazcev ITS s frekvenco poročanja: Pregled obrazcev ITS s frekvenco poročanja (12. 5. 2021)

2. Funkcionalni naslov za vprašanja bank v zvezi z ITS POR: https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa

Splošni cilj orodja EBA Q&A je zagotoviti enotno in učinkovito uporabo regulativnega okvira na enotnem trgu in s tem prispevati k oblikovanju enotnega pravilnika v bančništvu.

3. Povezave na poročevalske standarde in DPM na spletni strani EBA:

4. Povezava na IT navodila Banke Slovenije:  Navodila   

5. Kontakti:

Elektronski naslov: SNR_sn_porocila@bsi.si

6. ECB dodatne kontrole: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html