Obvezni člani sistema izmenjave

 • banka s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • banka države članice ali tretje države, ki je ustanovila podružnico v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ter prek podružnice sklepa kreditne posle na območju Republike Slovenije,
 • kreditodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, katerega prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, finančnega zakupa ali faktoringa,
 • kreditodajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki je ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji, katere prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, finančnega zakupa ali faktoringa,
 • kreditodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje, pridobil dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin,
 • kreditodajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki je ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji in preko podružnice opravlja storitev finančnega zakupa nepremičnin na območju Republike Slovenije,
 • ponudnik plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, pridobil dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji ter sklepa kreditne posle v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, 
 • ponudnik plačilnih storitev s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki je v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji ter prek podružnice sklepa kreditne posle v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije,
 • Družba za upravljanje terjatev bank, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank,
 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, kadar pri izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizičnimi osebami ali poslovnimi subjekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ali lastnih stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo, vzdrževanjem in rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih stavb,
 • Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, kadar pri izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizičnimi osebami ali poslovnimi subjekti z uporabo instrumentov sklada, ki jih določa zakon ali ustanovni akt,
 • upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države, kadar pri izvajanju svojih nalog sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.

 

Seznam članov sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ

Seznam članov sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON