Operacije odprtega trga

Prek operacij odprtega trga Evrosistem običajno kontrolira potreben obseg likvidnosti in signalizira obrestne mere denarnega trga. Pobudo za operacije odprtega trga da Evrosistem. Na voljo ima pet vrst instrumentov:

  • povratne transakcije v obliki zavarovanih posojil oz. repo poslov, 
  • dokončne transakcije, kjer Evrosistem dokončno kupi/proda finančno premoženje, običajno vrednostni papir, 
  • izdajo dolžniških certifikatov ECB, 
  • valutne zamenjave, 
  • zbiranje vezanih depozitov od bank.

Te instrumente lahko Evrosistem izvaja prek različnih avkcij  ali z uporabo dvostranskih postopkov. 

Glede na cilje, frekvenco in postopke se operacije delijo na sledeče štiri kategorije:

Operacije glavnega refinanciranja so posojila denarne politike Evrosistema z ročnostjo enega tedna. Izvajajo se enkrat tedenskopo vnaprej objavljenem koledarju (koledar avkcij).

Operacije dolgoročnejšega refinanciranja so dodatna dolgoročnejša posojila. Izvajajo se enkrat mesečno, njihova ročnost znaša tri mesece (koledar avkcij). Od leta 2009 dalje Evrosistem v okviru nestandardnih ukrepov izvaja tudi operacije dolgoročnejšega refinanciranja z drugačno dospelostjo in obrestno mero. 

Operacije finega uravnavanja se izvedejo občasno, če je potrebno kratkoročno uravnavati likvidnost in obrestne mere. So predvsem v obliki povratnih transakcij (posojil) in vezanih depozitov, lahko pa  tudi v obliki valutnih zamenjav.  

Strukturne operacije Evrosistem uporabi, če želi spremeniti strukturni položaj denarnega trga. Sem sodijo izdaja dolžniških certifikatov ECB, povratne transakcije in dokončne transakcije.