Potrošniško kreditiranje

Nacionalna zakonodaja

SL

EN

Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) - ZPotK-2

/

 

EU zakonodaja - direktive

   
Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 - MCD – neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. januarja 2018
  • Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. junija 2016)
  • Popravek Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 246 z dne 23. septembra 2015)
  • Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. februarja 2014)
Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS - CCD – neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. januarja 2018

  • Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. junija 2016)
  • Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. februarja 2014)
  • Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere (UL L št. 296 z dne 15. novembra 2011)
  • Popravek Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 234 z dne 10. septembra 2011)
  • Popravek Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 199 z dne 31. julija 2010)
  • Popravek Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 207 z dne 11. avgusta 2009)
  • Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. maja 2008)

 

Regulativni tehnični standardi

   

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1125/2014 z dne 19. septembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva, ki ga sklenejo kreditni posredniki (UL L št. 305 z dne 24. oktobra 2014)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

   
Smernice o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA) (JC 2018 35; 4. oktober 2018)
Sklep o uporabi Smernic o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA) (Uradni list RS št. 81/2018 z dne 14.12.2018)
Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah (EBA/GL/2017/13; 5. december 2017)
Sklep o uporabi Smernic o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah (Uradni list RS, št. 13/18 z dne 28. 2. 2018)

Smernice o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno (EBA/GL/2016/06; 13. december 2016)

Sklep o uporabi Smernic o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno (Uradni list RS, št. 12/17)

Smernice o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino (EBA/GL/2015/19; 19. oktober 2015)

Sklep o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino (Uradni list RS, št. 12/17)

Smernice o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov (EBA/GL/2015/18; 22. marec 2016)

Sklep o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov (Uradni list RS, št. 81/16 in 12/17)

Smernice organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi (EBA/GL/2015/12; 19. avgust 2015)

Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi (Uradni list RS, št. 12/17)

Smernice organa EBA o oceni kreditne sposobnosti (EBA/GL/2015/11; 19. avgust 2015) ) – v uporabi do 30. junija 2021

Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti (Uradni list RS, št. 12/17) – v uporabi do 30. junija 2021

 

Sklep EBA 

   

Sklep Evropskega bančnega organa o določitvi primerjalne obrestne mere v skladu s Prilogo II k Direktivi 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih) (2016/C 199/07) (UL C št. 199 z dne 4. junija 2016)

 

Sklepi Banke Slovenije

   

Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 47/17)

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika (Uradni list RS, št. 9/17 in 26/17)

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti  (Uradni list RS, št. 9/17)

Sklep o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnino (Uradni list RS, št. 9/17)
- Obrazec LIZ-SKP
- Obrazec LIZ-Seznam KP

Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 9/17)

 

MGRT pravilniki (veljavni za vse dajalce kreditov in kreditne posrednike na podlagi ZPotK-2)

   

Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 7/17)

/

Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino (Uradni list RS, št. 7/17)

/