SFTR

Cilji Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 – SFTR (ang. Regulation on transparency of securities financing transactions and of reuse oziroma z delovnim naslovom Securities financing transactions regulation) so:

  • zagotovitev učinkovitega poročanja podrobnih informacij o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) repozitorijem sklenjenih poslov (TR) ter razkritje teh informacij vlagateljem v investicijske sklade in
  • ureditev preglednosti ponovne uporabe zavarovanj s premoženjem, ki je mogoča samo z izrecnim soglasjem nasprotne stranke ponudnice ter mora biti razvidna na računu vrednostnih papirjev nasprotne stranke ponudnice (oziroma v tretjih državah na drug ustrezen način).

SFTR določa obveznosti za nasprotne stranke v poslih s SFT (repo posli, posoja in izposoja vrednostnih papirjev ali blaga, posli nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa, posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja), kot so navedene v spodnji tabeli.

Obveznosti

Banke, BPD

CNS, CSD

UCITS, AIFM

Ostale FNS

NNS

Člani ESCB, BIS, organi, ki upravljajo javni dolg

poročanje transakcij*

12 m

15 m

18 m

18 m

21 m

hramba dokumentacije

informiranje investitorjev


prospekti, polletna in letna poročila


obveznosti v zvezi s ponovno uporabo

procedure za poročanje kršitev

*Opomba: navedena obdobja pomenijo prehodno obdobje, v katerem pričnejo veljati obveznosti za posamezne nasprotne stranke (v povezavi s sprejetim delegiranim aktom).

Banke morajo torej na podlagi SFTR poročati TR vse transakcije s SFT in hraniti dokumentacijo (skladno s 4. členom SFTR), upoštevati pogoje v zvezi s ponovno uporabo (iz 15. člena SFTR) in vzpostaviti procedure za interno poročanje kršitev (24. člen SFTR).