Zavarovanje posojil denarne politike

Vsa posojila denarne politike Evrosistema in posojilo čez dan morajo biti zavarovana s primernim finančnim premoženjem. Evrosistem sprejema v zavarovanje širok nabor finančnega premoženja, ki mora izpolnjevati določene kriterije primernosti. 

Primerno finančno premoženje sestavljata dve vrsti premoženja: tržno in netržno finančno premoženje. Tržno finančno premoženje vsebuje dolžniške vrednostne papirje, katerih seznam je objavljen na spletni strani ECB. Za netržno finančno premoženje, to so predvsem bančna posojila primernim dolžnikom, ne obstaja vnaprej objavljen seznam. Banke primernost bančnih posojil sproti presojajo glede na zahtevane kriterije primernosti (več o tem v delu 4 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike).

Z namenom, da finančno premoženje zadosti bonitetnim standardom, je bil vzpostavljen Bonitetni okvir Evrosistema (Eurosystem credit assessment framework - ECAF), ki določa postopke in pravila za doseganje minimalne bonitetne ocene. Banke lahko v skladu s temi pravili za posamezno finančno premoženje uporabijo bonitetno oceno zunanje bonitetne institucije, internega bonitetnega sistema nacionalnih centralnih bank oz. internega bonitetnega sistema bank. Iz tega naslova lahko banke uporabijo tudi interni bonitetni sistem ICAS Banke Slovenije. Več o tem v posebnem poglavju.

Banka Slovenije za zavarovanje posojil Evrosistema uporablja sklad finančnega premoženja pri Banki Slovenije. Sklad finančnega premoženja je skupna vrednost finančnega premoženja, ki ga posamezna banka nameni za zavarovanje posojil pri Banki Slovenije. To pomeni, da posamezno finančno premoženje ni povezano s točno določenim posojilom, temveč je dano v zavarovanje za katerokoli posojilo, ki ga banka črpa. 

Banke, ustanovljene v Republiki Sloveniji, lahko za zavarovanje posojil denarne politike in posojila čez dan uporabijo primerno finančno premoženje, izdano v Republiki Sloveniji ali v drugi državi. Pri uporabi tujega finančnega premoženja banke za prenos premoženja k Banki Slovenije uporabijo korespondenčni centralno bančni model (CCBM).