Centralna depotna družba

Centralna depotna družba (ang. Central Securities Depository) je sistemsko pomembna institucija na trgu vrednostnih papirjev, ki z nudenjem specifičnega nabora storitev izdajateljem vrednostnih papirjev omogoča izdajo vrednostnih papirjev, tržnim udeležencem pa izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev in plačila zanje kot zadnjo fazo prenosa vrednostnih papirjev od prodajalca h kupcu.

Centralna depotna družba lahko svojim strankam nudi različen nabor storitev, ki se v posameznih državah razlikuje glede na raven razvitosti in velikost lokalnega trga vrednostnih papirjev ter njegove čezmejne povezave. Med ključne storitve centralne depotne družbe sodijo začetno evidentiranje vrednostnih papirjev v sistemu v nematerializirani obliki, zagotavljanje in vodenje računov vrednostnih papirjev na najvišji stopnji (storitve vodenja centralnega registra vrednostnih papirjev) in vodenje sistema  poravnave vrednostnih papirjev (poravnalne storitve).

Pri tem je ključno, da centralna depotna družba nudi storitve na način, ki prispeva k učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti delovanja celotnega trga vrednostnih papirjev ter zagotavlja ohranitev pravic izdajateljev in imetnikov vrednostih papirjev.

V Sloveniji vlogo centralne depotne družbe opravlja Centralna klirinško depotna družba - KDD, njeno poslovanje pa ureja zadevna področna zakonodaja (Uredba o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depotnih družbah, Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakon o prevzemih…). Banka Slovenije se v odnosu do centralnih depotnih družb lahko pojavlja v različnih vlogah, in sicer kot uporabnica storitev za podporo zavarovanju kreditnih operacij Evrosistema, kot upravljavka lastnega portfelja vrednostnih papirjev in kot nacionalni pristojni organ.