Mesečna informacija o poslovanju bank

Objavljeno: 17. junij 2024

V Banki Slovenije mesečno objavljamo ključne podatke bančnega sistema za zadnji razpoložljivi mesec. Podrobnejši podatki o poslovanju bank so na voljo tudi v obliki obogatene statistične zbirke podatkov.

Decembrsko in januarsko statistično prilogo objavljamo s posodobljenimi podatki, saj so banke naknadno poročale o popravkih za opazovana obdobja. Popravki se nanašajo na vloge na strani sektorja drugih finančnih organizacij in NFD.

 

Bilanca stanja bank in hranilnic po stanju 30. 4. 2024

Opombe: * Krediti nebančnemu sektorju brez namena za trgovanje so opredeljeni na podlagi »Metodologije za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja« ter zajemajo kredite in druga finančna sredstva, določena po odplačni vrednosti (iz A. VI), po pošteni vrednosti (PV) prek PI (iz A.III) in po PV prek DVD (iz A.IV). 
** Finančna sredstva/vrednostni papirji v aktivi zajemajo celotna finančna sredstva iz A.II., vključno s krediti, namenjenimi trgovanju, iz ostalih skupin finančnih sredstev (A.III., A.IV. in A.V.) so zajeti lastniški in dolžniški vrednostni papirji, brez kreditov. 
*** K skupnim finančnim obveznostim, merjenim po odplačni vrednosti, so v letu 2008 zajete tudi obveznosti bank do centralne banke. 
**** Do 31. 12. 2017 vključuje podrejene obveznosti, z metodologijo MSRP9 je postavka »podrejene obveznosti« ukinjena; te obveznosti so vključene med obveznosti do bank. 
Vir: Banka Slovenije.

 

Rast naložb bank 

Opomba: Kategorija "Finančna sredstva/VP"  vključuje tudi dolžniške vrednostne papirje iz skupine kreditov in terjatev.
*VV – vloge na vpogled
Vir: Banka Slovenije.

 

Rast vlog po sektorjih

Vir: Banka Slovenije.

 

Donosnost na kapital (ROE), neto obrestna marža ter stroški oslabitev in rezervacij v bilančni vsoti

Opomba: Kazalnika neto obrestna marža na obrestonosno aktivo in neto stroški oslabitev in rezervacij na bilančno vsoto sta vedno izračunana za zadnjih 12 mesecev. Donosnost na kapital (ROE) pred obdavčitvijo je znotraj leta izračunan kumulativno do vključno zadnjega razpoložljivega podatka. Za leto 2013 je znašala vrednost ROE -100.
Vir: Banka Slovenije.