Varovanje zasebnosti

SPLOŠNA IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI V BANKI SLOVENIJE

(Zadnja posodobitev: 25. 3. 2019)

S to izjavo Banka Slovenije pojasnjuje, kako obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih pridobi od subjektov, ki:

 • so uporabniki storitev, ki jih za stranke izvaja Banka Slovenije,
 • na podlagi pogodbe zagotavljajo Banki Slovenije dobavo blaga, gradenj ali storitev,
 • so subjekti nadzora ali drugi zavezanci, v zvezi z katerimi Banka Slovenije na podlagi veljavnih predpisov izvaja pristojnosti in pooblastila kot nosilec javnih pooblastil,
 • na drugi podlagi posredujejo Banki Slovenije osebne podatke posameznikov (npr. vprašanja in pritožbe, ki jih subjekti naslovijo na Banko Slovenije).

(v nadaljevanju: nasprotna stranka)

Banka Slovenije pri obdelavi osebnih podatkov skrbi za varovanje zasebnosti posameznikov ter se zavezuje, da bo obdelava osebnih podatkov potekala skladno s praksami poštenega informiranja in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Pri obdelavi osebnih podatkov Banka Slovenije ravna v skladu z načeli 5. člena Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja.

Ta izjava se dopolnjuje in ne posega v Izjavo o varovanju zasebnosti zaposlenih v Banki Slovenije in Izjavo o zasebnosti pri izboru kandidatov za zaposlitev ali pripravništvo.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki posameznikov so podatki, ki omogočajo neposredno ali posredno identifikacijo posameznika oziroma so povezani z določenim ali določljivim posameznikom.

Banka Slovenije od nasprotnih strank, za namene izvajanja storitev oziroma dobave blaga in gradenj ali za izvajanje javnih pooblastil, pridobiva zlasti, vendar ne izključno te, naslednje podatke o posameznikih, ki so povezani z nasprotno stranko:

 • podatke za identifikacijo posameznika (npr. ime in priimek, rojstni datum, davčna številka, EMŠO, fotografija podpis),
 • podatke v zvezi z zaposlitvijo posameznika (delovno mesto, kontaktni podatki na delovnem mestu kot je elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatke o pravnih in drugih postopkih, v katerih je udeležen posameznik, in vplivajo na razmerje posameznika ali nasprotne stranke do Banke Slovenije,
 • podatke za presojo nasprotja interesov (podatke o predhodnih poklicnih aktivnostih, osebnih razmerjih, finančnih sredstvih in zadolženosti ter o drugih okoliščinah, ki lahko pomenijo razlog za nastanek nasprotja interesov za Banko Slovenije, ki lahko ovirajo ali onemogočajo doseganje ciljev določenega pogodbenega razmerja),
 • podatke v zvezi z dejanskimi okoliščinami zadeve, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika kot kršitelja, prijavitelja ali udeleženca v komunikaciji z Banko Slovenije (vendar ne gre za podatke, ki se posredujejo ali pridobijo v okviru upravnega nadzorniškega ali prekrškovnega postopka, ki ga vodi Banka Slovenije),
 • podatke v zvezi z izpolnjevanjem zahtev, pravic in obveznosti, ki zavezujejo posameznika v razmerju do Banke Slovenije.

Banka Slovenije od nasprotnih strank praviloma ne zbira in ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov iz 9. člena Splošne uredbe (tj. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo). Prosimo, da nam teh podatkov ne posredujete, razen če Banka Slovenije v posameznem primeru to izrecno pisno zahteva (npr. biometrični podatki za namene edinstvene identifikacije posameznika).

VIRI INFORMACIJ

Banka Slovenije pridobiva osebne podatke posameznikov, ki so povezani z nasprotno stranko na sestankih, pri pisnih poizvedbah, elektronski komunikaciji in drugi komunikaciji, ki poteka med Banko Slovenije in nasprotno stranko v zvezi z izvajanjem podpisane pogodbe (ali pa pri podpisu pogodbe), pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti, ki jih zavezujejo, pri izvajanju javnih pooblastil ter javnega interesa, zaščite življenjskih interesov posameznika ali na podlagi soglasja.

Banka Slovenije lahko pridobi osebne podatke posameznika, če nam te podatke posreduje:

 • nasprotna stranka o posameznikih, ki so povezani z njo (npr. njeni zaposleni, člani upravljalnih organov, delničarji, zunanji pogodbenih sodelavci, ipd.),
 • sodišče in drug javni organ ali nosilec javnih pooblastil pri izvrševanju svojih zakonskih obveznosti oziroma javnih pooblastil in pristojnosti na podlagi zakona, vključno z zahtevami za predložitev informacij, opravljanjem izvršb in drugih uradnih dejanj,
 • sam posameznik, na katerega se podatki nanašajo,
 • prijavitelj v okviru poizvedbe ali prijave kršitev, ki jo naslovi na Banko Slovenije,
 • druga oseba na podlagi zahteve Banke Slovenije, kadar zakon določa, da Banka Slovenije pridobi podatek, ali ji določeni upravljavci na lastno pobudo posredujejo podatek,
 • iz javno dostopnih baz podatkov in iz javnih objav informacij, ki jih zagotavlja posameznik, nasprotna stranka ali tretja oseba ali so sicer drugače javno dostopni.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA IN VSTOPA V VAROVANO OBMOČJE BANKE SLOVENIJE

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Banka Slovenije obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so povezani z nasprotno stranko zlasti, vendar ne izključno:

 • da zagotavlja obdelavo osebnih podatkov za namene izpolnjevanja obveznosti, ki jih Banki Slovenije nalagajo predpisi (npr. davčni predpisi, predpisi na področju zaposlovanja, predpisi o upravnem postopku in poslovanju, itd.),
 • da preveri upravičenost (identiteto) podpisnikov in avtentičnost podpisov na listinah, ki jih Banka Slovenije izmenjuje z nasprotno stranko,
 • da komunicira s pooblaščenimi predstavniki nasprotne stranke pri sklepanju ali izvajanju pogodbe o opravljanju storitev ali dobavi blaga oziroma v zvezi z izvajanjem svojih pristojnosti,
 • da odgovarja na poizvedbe in zahteve v zvezi s sklepanjem ali izvajanjem pogodb o opravljanju storitev ali dobavi blaga oziroma v zvezi z izvajanjem svojih pristojnosti, ki jih na Banko Slovenije naslovijo pristojni organi,
 • da nasprotno stranko informira o novostih in spremembah v zvezi s storitvami oziroma pristojnostmi, ki jih izvaja Banka Slovenije,
 • da izvaja kontrole in revizijo svojega poslovanja v zvezi z opravljanjem storitev, dobavo blaga ali izvajanjem pristojnosti, z namenom, da zagotavlja skladnost s pogodbenimi in zakonskimi zahtevami, ki zavezujejo Banko Slovenije ter načrtuje ukrepe za obvladovanje tveganj,
 • da izvaja analize in načrtuje izboljšave oziroma spremembe v zvezi s svojim poslovanjem oziroma izvajanjem pristojnosti.

RAZKRITJE PODATKOV

Osebne podatke lahko Banka Slovenije v naslednjih omejenih in nujnih okoliščinah razkrije/posreduje za zakonite namene:

 • podizvajalcem, ponudnikom in dobaviteljem, ki v našem imenu izvajajo storitve za zakonite namene;
 • kateremu koli prejemniku, če se to od nas zahteva na primer na podlagi veljavne zakonodaje ali odredbe sodišča;
 • kateremu koli prejemniku na podlagi soglasja posameznika, ali
 • kateremu koli prejemniku, kadar je to utemeljeno nujno, tako kot v primeru življenjske ogroženosti.

V primeru prenosov osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, je Banka Slovenije zavezana k varovanju zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ko se ti prenesejo. Banka Slovenije je kot centralna banka del Evropskega sistema centralnih bank1, zato se lahko vaši osebni podatki prenesejo tudi izven Republike Slovenije, kadar izvaja naloge kot članica tega sistema na podlagi Pogodbe o delovanju EU, Statuta ESCB in ECB ali Zakona o Banki Slovenije. Pri takih prenosih bomo zagotovili ustrezno zaščito osebnih podatkov.

ZAVAROVANJE PODATKOV

Banka Slovenije izvaja varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ter nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem in uničenjem. Sprejeti so bili ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito informacijskih sistemov, v katerih se hranijo osebni podatki. Naši zaposleni, ki rokujejo z osebnimi podatki, so zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov, vzpostavljeni pa so tudi mehanizmi za ugotavljanje in sankcioniranje morebitnih kršitev.

Banka Slovenije pri izbiri ponudnikov storitev, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov v imenu Banke Slovenije, izvedla ustrezen skrbni pregled ter zahtevala, da se vzdržujejo ustrezni tehnični in organizacijsko varnostni ukrepi za zaščito podatkov o zaposlenih.

Če poznate kakršenkoli razlog, zaradi katerega menite, da je varnost obdelave osebnih podatkov v Banki Slovenije ogrožena, prosimo, da nas o teh razlogih nemudoma obvestite (kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju v rubriki KONTAKTIRAJTE NAS).

HRAMBA PODATKOV

Osebni podatki se hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kot je določeno z veljavnimi predpisi, ki zavezujejo Banko Slovenije, ali kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo.

Pri določanju trajanja hrambe osebnih podatkov Banka Slovenije upošteva naslednja merila:

 • trajanje pogodbenega ali drugega razmerja med Banko Slovenije in nasprotno stranko oziroma posameznikom,
 • obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati pravna sredstva v zvezi z okoliščinami, ki zadevajo konkretno pravno razmerje z Banko Slovenije,
 • zakonske zahteve glede hrambe določenih podatkov, vključno z zahtevami glede določitve in hrambe arhivskega gradiva.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Če želi posameznik uveljavljati pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do popravka ali izbrisa (pozabe), pravico do omejitve obdelave ali pravico do pravico do prenosa podatkov k drugemu upravljavcu, ki jih posamezniku zagotavlja Splošna uredba, se lahko s svojo zahtevo oziroma vprašanji obrne na Banko Slovenje (na način, kot je določeno v poglavju KONTAKTIRJATE NAS).

Pri obravnavi zahteve oziroma vprašanja, ki zadeva osebne podatke določenega posameznika, bomo od posameznika zahtevali dokazila o njegovi identiteti oziroma upravičenosti za uveljavljanje predmetnega zahtevka.

SPREMLJANJE KOMUNIKACIJE

Ko posamezniki komunicirajo z Banko Slovenije po telefonu ali po elektronski poti (npr. spletne aplikacije, elektronska pošta, kratka sporočila,... ), se sporočila oziroma komunikacija lahko snema in hrani za namene potrditve obstoja komunikacije in preverjanja skladnosti z veljavnimi predpisi in zahtevami s področja varstva osebnih podatkov.

OSEBNI PODATKI POSLANI PREK SPLETNE STRANI BANKE SLOVENIJE

Z Banko Slovenije lahko prek spleta stopite v stik s pomočjo kontaktnega obrazca ali preko naročanja na novice. Pri tovrstnih storitvah morate posredovati nekatere osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo same storitve. Posredovani osebni podatki se bodo uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani.

Na spletnem portalu obstajajo določene povezave na druga spletišča nad katerimi Banka Slovenija nima nadzora in zato zanje ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, uporabnikom pa svetujemo, da se seznanijo z njihovo politiko varovanja zasebnosti.

PIŠKOTKI

Piškotek je majhna tekstovna datoteka s podatki, ki jo strežnik spletne strani pošlje brskalniku v vašem računalniku.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta, nekateri pa zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo med obiskom spletnega mesta. Piškotki tako omogočajo spletnemu mestu, da si zapomni vaše nastavitve, pomagajo pri izpolnjevanju spletnih obrazcev, zagotavljajo učinkovitejše delovanje strežnikov, …

To spletno mesto uporablja tudi piškotke za beleženje in statistično obdelavo obiska spletnih strani. Uporabljamo samo osnovne piškotke ponudnika storitev Google, ki jih s spodnjo nastavitvijo lahko tudi izključite.

 

Spletno mesto Banke Slovenije uporablja naslednje piškotke:

Ime Vir Namen Trajanje
EU_COOKIE_LAW_CONSENT www.bsi.si Beleženje uporabnikovega strinjanja z uporabo piškotkov 3000 dni
ARRAffinity www.bsi.si Upravljanje obremenitev strežnika obdobje ene seje
ASPSESSIONID[naključni niz znakov] apl.bsi.si Pravilno delovanje vnosnih form na zaposlitveni strani obdobje ene seje
_bs_aoptout bsi.si Beleženje uporabnikove odločitve o analitičnih piškotkih 10 let
CL_SISBIZSI vsebina.bsi.si Shranjevanje vaše seznanitve z uporabo piškotkov na portalu Sisbiz 1 leto
_ga bsi.si Analitični piškotek s katerim Google Universal Analyitics ločuje med posameznimi obiskovalci 2 leti
_gat_gtag_UA_107663147_1 bsi.si Analitični piškotek s katerim Google Universal Analyitics upravlja s številom zahtevkov 1 minuta
_gid bsi.si Analitični piškotek s katerim Google Universal Analyitics ločuje med posameznimi obiskovalci. 24 ur

 

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za posamezno ali vse obiskane spletne strani, vendar to lahko pomeni, da spletna stran morda ne bo delovala pravilno. Postopki onemogočanja piškotkov se med spletnimi brskalniki razlikujejo. Navodila najdete v meniju "Pomoč" ali podobnem v svojem brskalniku.

DNEVNIKI

Strežniki samodejno beležijo podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje vsakič, ko obiščete našo spletno stran. Ti strežniški dnevniki vsebujejo podatke, kot so datum in čas obiska, vaš naslov po internetnem protokolu (IP-naslov), vrsta in jezik brskalnika. Ti podatki nam ne povedo kdo ste in ne razkrivajo nikakršnih osebnih podatkov. Zbrane podatke v Banki Slovenije uporabljamo za izdelavo statistike o uporabi spletne strani na agregatni ravni.

KONTAKTIRAJTE NAS

Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, je upravljavec osebnih podatkov, ki obdeluje osebne podatke posameznikov skladno s to izjavo.

Če imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Banki Slovenije kakršna koli vprašanja ali mislite, da se vaši osebni podatki ne obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo in s to izjavo, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Banki Slovenije:

 

 • po navadni pošti, na naslov Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, s pripisom "Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov" ali
 • po elektronski pošti na naslov: vop@bsi.si.

V primeru, če nasprotujete določeni obdelavi svojih osebnih podatkov, si bo Banka Slovenije prizadevala za razumno rešitev, v dogovoru s posameznikom. Ne glede na to pa lahko posameznik, ki meni, da Banka Slovenije nezakonito obdeluje njegove osebne podatke, vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Prijavo nadzornemu organu lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

1 Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sestavljajo Evropska centralna banka nacionalne centralne banke vseh držav članic EU: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bulgarian National Bank, Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the Bank of England.