Publikacije

Bilten Banke Slovenije

Mesečni Bilten je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije s podatki iz lastne produkcije statistik : finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov, katere dopolnjujejo osnovne makroekonomske statistike SURS in MF.

Bilten Banke Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Ekonomski odnosi s tujino predstavljajo mesečno statistično informacijo s podatki in opisom osnovnih gibanj v plačilni bilanci, stanju mednarodnih naložb in zunanjem dolgu.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Neposredne naložbe

Neposredne naložbe so letna statistična publikacija s podrobnimi podatki o tujih neposrednih naložbah v Sloveniji in slovenskih neposrednih naložbah v tujini. V njej se nahajajo tudi informacije o izvoru in vključenosti tujih neposrednih naložb v slovenski gospodarski prostor, kakor tudi o poslovanju podjetij v tujini, v katerih imajo slovenski vlagatelji neposredni ali posredni kontrolni delež.

Neposredne naložbe

Finančni računi

Letna publikacija Finančni računi Slovenije zajema pregled finančnih računov po posameznih sektorjih in primerjavo z evroobmočjem, nekonsolidirane in konsolidirane zbirne tabele, nekonsolidirane tabele po nasprotnih sektorjih ter metodologijo in proces sestave finančnih računov.

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije vsebuje osnovne informacije o finančnih računih posameznih sektorjev.

Raziskava o dostopnosti finančnih virov

V Raziskavi o dostopnosti finančnih virov so predstavljeni rezultati letnih anket podjetij o dostopu do finančnih virov.

Raziskava o dostopnosti finančnih virov

Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij

Publikacija vsebuje letne statistične podatke o trgovanju s storitvami s tujino po značilnostih podjetij. Prikazana je vpetost različnih subjektov razvrščenih po velikosti, tipu lastništva ali dejavnosti v mednarodno trgovino s storitvami.

Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij