Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu do 2006

Obrestna mera za depozite čez noč (SIONIA)

Obrestna mera za depozite čez noč (SIONIA) od 01.03.2002 do 31.12.2006

 

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN OBRESTNE MERE ZA DEPOZITE ČEZ NOČ

1. Definicije

Obrestna mera za depozite čez noč je povprečna ponderirana nominalna letna obrestna mera za depozite čez noč na medbančnem trgu.

Depozit čez noč je nezavarovan tolarski depozit, ki ga je banka ali hranilnica, kot je opredeljena v veljavnem Sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja (v nadaljevanju: banka), dala oziroma prejela od druge banke na slovenskem medbančnem trgu.

2. Izračun obrestne mere 

Banka Slovenije izračunava obrestno mero za depozite čez noč na podlagi podatkov za depozite, ki jih banke dnevno pošiljajo Banki Slovenije v skladu z Navodilom za izdelavo poročila o medbančnih depozitih.

Pri izračunu obrestne mere za depozite čez noč na določen dan se upošteva depozite, sklenjene po nominalni obrestni meri. Upoštevajo se depoziti, ki so sklenjeni in poravnani na ta dan in katerih datum vračila je naslednji delovni dan.
Obrestna mera za depozite čez noč se izračuna kot ponderirano povprečje obrestnih mer depozitov čez noč, kjer se kot ponder upošteva znesek depozita. Zaokroži se na dve decimalni mesti.

3. Objavljanje podatkov

Banka Slovenije dnevno objavlja podatke o obrestni meri za depozite čez noč in skupnem znesku sklenjenih depozitov čez noč.

Banka Slovenije objavlja podatke na svoji spletni strani in prek tiskovnih agencij, in sicer vsak delovni dan do 13. ure za pretekli delovni dan.

4. Končne določbe

Z dnem uveljavitve te metodologije preneha veljati metodologija za izračun obrestne mere za depozite čez noč z dne 01.04.2004. 

Metodologija za izračun obrestne mere za depozite čez noč začne veljati dne 01.06.2006.

 

Ljubljana, 06.04.2006

 

Predsednik

Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari

 


Povprečne obrestne mere na medbančnem trgu za depozite