Sklad za reševanje bank

Banka Slovenije je konec marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank - ZOSRB (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17) vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Sklad je namenjen financiranju ukrepov prisilne likvidacije, ki jih banki lahko izreče Banka Slovenije. Po zakonu bo sklad prenehal z delovanjem 31. decembra 2024.

Velikost sklada za reševanje bank

Ciljna raven sredstev v skladu, ki predstavlja premoženje bank in ki ga ločeno od ostalega premoženja upravlja Banka Slovenije, znaša 2,3 odstotka vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v RS (po stanju na dan 30. septembra 2014).

Od tega so banke ustanovna sredstva v višini 1,3 odstotka vsote zajamčenih vlog zagotovile z vplačanimi ustanovnimi denarnimi sredstvi. Hkrati  morajo biti banke sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog, zato morajo oblikovati t.i. likvidne naložbe, v obliki in na način, kot to ureja Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 87/22).

Namen sklada

Sredstva sklada se lahko uporabijo za financiranje izvajanja ukrepov prisilne likvidacije, ki jih izreče Banka Slovenije. Uporabijo se lahko za:

  • vplačilo ustanovnega kapitala družbe za prevzem sredstev, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja reševanja in prisilno prenehanje bank, in na katero se prenesejo sredstva, pravice in obveznosti banke v postopku prisilne likvidacije;
  • plačilo nadomestila banki, kadar sklad kot prevzemnik prevzame sredstva, pravice in obveznosti banke, ki je v postopku prisilne likvidacije;
  • posojila, garancije, jamstva ali druga zavarovanja, dana v zvezi z ukrepi prisilne likvidacije

Naložbena politika in stroški upravljanja sklada

V skladu z ZOSRB naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada določi Banka Slovenije in sicer tako, da bo zagotovljena varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost sredstev sklada za reševanje bank. Svet Banke Slovenije je s Sklepom o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za reševanje bank določil naložbeno politiko sklada za reševanje bank in nabor stroškov upravljanja, ki jih v skladu z ZOSRB Banka Slovenije pokriva v breme premoženja sklada.

Od 1. januarja 2019 Banka Slovenije sredstva sklada upravlja v skupnem skladu, skupaj s sredstvi sklada za jamstvo vlog, in se pri tem ravna po zgoraj omenjenem sklepu.