Rezultati ankete 2010

 

Predstavitev rezultatov prve raziskave Evrosistema o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev iz leta 2010

Evropska centralna banka (ECB) je objavila rezultate prve raziskave (evro območja) o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey – HFCS), ki predstavlja skupen projekt centralnih bank evro območja. Tri sodelujoče države so raziskavo opravile skupaj z statističnimi uradi. Referenčno leto je za večino držav 2010. V Sloveniji smo raziskavo izvedli konec leta 2010. Rezultati se večinoma nanašajo na omenjen trenutek oz. na obdobje zadnjih 12 mesecev, le podatki o dohodku so vezani na leto 2009.

Raziskava je tema prvih dveh številk novih Statistical Paper Series izdanih s strani ECB-ja.

Ključni rezultati raziskave so:

  • 60,1% gospodinjstev v evro območju ima v lasti svoje glavno prebivališče – od teh je 19,4% prebivališč na hipoteko. Mediana[1] vrednosti lastniških bivališč je 180.300 EUR. V Sloveniji je bilo v letu 2010 81,8% lastnikov, od tega je 12,5% hipotek, mediana vrednosti pa je 100.900 EUR.
  • 23,1% gospodinjstev ima v lasti še druge nepremičnine, mediana vrednosti teh nepremičnin je 103.400 EUR. Za Slovenijo sta ti številki 23,2% in 52.400 EUR.
  • 75,7% gospodinjstev poseduje prevozna sredstva; mediana vrednosti je 7.000 EUR. V Sloveniji ima prevozna sredstva 80,4% gospodinjstev, mediana vrednosti pa je 3.000 EUR.
  • 96,4% gospodinjstev ima vloge (na vpogled ali varčevalne račune) v bankah (Slovenija 93,6%), medtem ko v prostovoljni pokojninski sistem/življenjsko zavarovanje nalaga 33% gospodinjstev (Slovenija 18,3%); vseh ostalih finančnih naložb ima tako v evro območju kot v Sloveniji manj kot 15% gospodinjstev.
  • Imetje finančnega premoženja v evro območju je zelo odvisno od dohodka; v zgornjem dohodkovnem kvintilu[2] ima 26,5% gospodinjstev točke/delnice vzajemnih skladov in 24,4% delnice, s katerimi se trguje na borzah.
  • 43,7% gospodinjstev evro območja je zadolženih: 23,1% s hipotekami, 29,3% pa z drugimi oblikami dolgov. Med zadolženimi gospodinjstvi je mediana vrednosti hipotek (68.400 EUR) precej večja od ostalih dolgov (5.000 EUR). V Sloveniji je bilo zadolženih gospodinjstev v letu 2010 44,5%; v tem 14,1% hipotek in 38,9% ostalih dolgov. Mediana vrednosti za hipoteke je znašala 6.600 EUR, za ostale dolgove pa 3.100 EUR.

Rezultati raziskave bodo prispevali k boljšemu poznavanju Evrosistema glede gospodarske in finančne strukture gospodarstva evro območja. Informacije o porazdelitvi premoženja, dolgov in dohodka so posebej pomembni za boljše razumevanje monetarnih transmisijskih mehanizmov in vpliva makroekonomskih šokov na finančno stabilnost.

Glavna značilnost raziskave HFCS je, da so v njej zajeti individualni podatki velikosti vzorca čez 62.000 gospodinjstev, ki so bili zbrani na harmoniziran način v 15 državah evro območja. Do sedaj so bili podatki o porazdelitvi premoženja in obveznosti gospodinjstev redki in težko primerljivi med državami evro območja.

ECB je objavila dve poročili: prvo poročilo predstavlja pregled glavnih rezultatov HFCS, drugo pa se ukvarja z metodologijo raziskave (vprašalnik, vzorec, uteževanje, pomembnost neodgovorov in metode popravkov za neodgovor). Poročili sta v angleškem jeziku, najdemo pa ju lahko na HFCN strani ECB (v razdelku Results and FAQ, 2010 wave).


 [1] Mediana predstavlja numerično vrednost, ki loči zgornjo polovico vzorca od spodnje polovice. Prednost mediane kot srednje vrednosti pred aritmetično sredino je ta, da izstopajoči podatki manj vplivajo nanjo.

[2] To je: v zgornji petini.