Krite obveznice

 

Nacionalna zakonodaja

SL

EN

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 123/21) - ZHKO-2 - v uporabi od 8. julija 2022 /

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12 in 47/12) - ZHKO-1

 

Sklepi Banke Slovenije in priporočila

   

Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic (Ur. l. RS, št. 17/12) 

/

Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami (Ur. l. RS, št. 17/12)

/

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra (Ur. l. RS, št. 17/12) 

/

Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic (Ur. l. RS, št. 17/12)

/

Priporočila o vodenju evidenc kritnega registra (sprejeta na SBS dne 28. februarja 2012)

/

Delegirani akti

   

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 z dne 11. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (UL L št. 310 z dne 25. oktobra 2017)

 

Ostalo

   
Uredba (EU) 2019/2160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019)
Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019) - CBD

EBA Report on the European Secured Notes (ESNs) (24 July 2018)

/

EBA Report on covered bonds: Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU (EBA-Op-2016-23; 20 December 2016)

/

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi s členom 503 Uredbe (EU) št. 575/2013 Kapitalske zahteve za krite obveznice (COM(2015) 509 final; 20 October 2015) (COM(2015) 509 final; 20 October 2015)

- Public consultation on covered bonds in the European Union (30 September 2015)

- Appendix: Economic analysis accompanying the consultation paper on covered bonds in the European Union

/

- EBA Report on EU covered bond frameworks and capital treatment (1 July 2014)

- Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds (EBA/Op/2014/04; 1 July 2014)

/