Katalog informacij javnega značaja

1. Podatki o katalogu

V katalogu so osnovni podatki o Banki Slovenije, vodstvu in področjih njenega dela. Poleg zakonov in zakonskih predpisov, ki urejajo delo Banke Slovenije, so navedeni tudi sklepi in drugi predpisi, ki jih sprejema Svet Banke Slovenije; seznam javnih evidenc, ki jih vodi Banka Slovenije, in seznam najpomembnejših poročil ter publikacij, ki jih periodično izdaja Banka Slovenije.

Na koncu kataloga je spisek najpogostejših informacij javnega značaja in povezave do odgovorov nanje. Vse vsebine so podrobneje objavljene na spletnem mestu Banke Slovenije, katalog pa vsebuje aktivne povezave nanje, kot tudi povezavo na spletno mesto Evropske centralne banke.

 

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Če željene informacije niso na voljo na spletu oziroma spletni strani Banke Slovenije, se lahko posreduje pisno zahtevo na naslov Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana. Ustna zahteva se lahko poda pisno na zapisnik po predhodni najavi in uskladitvi termina. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Zoper odločbo pooblaščenca pa je dopusten upravni spor.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja

Uredba v 6. poglavju določa stroškovnik, po katerem se zaračunavajo materialni stroški za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. V primeru informacije večjega obsega lahko organ po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja informacije.

Datum prve objave: 22. 9. 2004
Datum zadnje spremembe: 11. 8. 2022

 

3. Odgovorna in uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

Jurij Žitko
Direktor Pravnega oddelka
jurij.zitko@bsi.si
tel: 01 47 19 418

4. Kabinet guvernerja in komuniciranje

Sonja Primožič
Direktorica oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje 
sonja.primozic@bsi.si
kontaktni obrazec
tel: 01 47 19 122

Samo Trtnik
Namestnik direktorice oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje 
samo.trtnik@bsi.si
kontaktni obrazec
tel: 01 47 19 400

Tanja Pavovec
Pomočnica direktorice oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje 
tanja.pavovec@bsi.si
kontaktni obrazec
tel: 01 47 19 123

Aleš Obreht
Pomočnik direktorice oddelka Kabinet guvernerja in komuniciranje 
ales.obreht@bsi.si
kontaktni obrazec
tel: 01 47 19 114

 

5. Podatki o Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Internet: www.bsi.si

SWIFT: BSLJ SI 2X
Matična številka: 5023912
Šifra dejavnosti: J65.110 - dejavnost centralne banke
Identifikacijska številka za DDV: SI92582087
IBAN: SI56010000000100090

Vodstvo BS:

Svet in vodstvo Banke Slovenije
Organizacija celotne ustanove

 

6. Seznam zakonov, ki urejajo delovanje Banke Slovenije, in predpisi Banke Slovenije

 

7. Seznam sprejetih strateških dokumentov

 

8. Seznam upravnih postopkov ter uradnih in javnih storitev

 

9. Seznam javnih evidenc in informatiziranih zbirk

 

10. Seznam publikacij Banke Slovenije

 

11. Javna naročila

Vsa dokumentacija v zvezi z javnimi naročili je objavljena na portalu www.enarocanje.si.

 

12. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 

13. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je dopusten upravni spor v skladu z zakonom.