PPDFT

EU zakonodaja – direktiva in uredba

SL

EN

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006

 

Skupne smernice in tehnični standardi evropskih nadzornih organov (EBA, ESMA, EIOPA)

SL

EN

Smernice o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (EBA/GL/2023/04; v nadaljevanju: De-risking smernice)
Sklep o uporabi De-risking smernic (Uradni list RS, št. 97/2023)
Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo
Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo (Uradni list RS, št. 59/2023)
Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15)
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU 
Sklep o uporabi Smernic o vlogi in odgovornosti pooblaščenca za PPDFT (Uradni list RS, št. 142/2022)
Smernice o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/05; v nadaljevanju: Smernice o vlogi in odgovornosti pooblaščenca za PPDFT)

Smernice o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48 (10) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2021/16; v nadaljevanju: Smernice o nadzoru na podlagi tveganja) – prenovljene

Sklep o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja (Uradni list RS, št. 79/2022)

Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije (JC/2019/81, 16 december 2019; Smernice o kolegijih PPDFT)

Sklep o uporabi Smernic o kolegijih PPDFT (Uradni list RS, št. 78/2020)

 

Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (ESAs/2016/72, 7. april 2017; Smernice za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti)

Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 26/2017)

/

Smernice o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (EBA/GL/2021/02; v nadaljevanju: Smernice o dejavnikih tveganja PD/FT) – prenovljene

Smernice o spremembi smernic EBA/2021/02 na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (EBA/GL/2023/03; v nadaljevanju: Smernice o dejavnikih tveganja PD/FT)

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT (Uradni list RS, št. 153/2021)

Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU)2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (JC/2017/37, 4. januar 2018; Smernice o dejavnikih tveganja)

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja (Uradni list RS, št. 14/2018)

/

Skupne smernice v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2015/847 o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev za odkrivanje manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila, ter o postopkih, ki bi jih morali vzpostaviti za upravljanje prenosa sredstev, za katerega ni zahtevanih informacij (JC/GL/2017/16; 16. januar 2018)

Sklep o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev za odkrivanje manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila, ter o postopkih, ki bi jih morali vzpostaviti za upravljanje prenosa sredstev, za katerega ni zahtevanih informacij (Uradni list RS, št. 17/2018)

/

 

Drugi pomembni dokumenti, ki so bili izdani na nivoju EU

   
Mnenje EBA o tveganjih PD/FT, ki vplivajo na finančni sektor EU (EBA/Op/2023/08; 13. julij 2023)  /
Mnenje EBA o tveganjih PD/FT, ki vplivajo na finančni sektor EU (EBA/Op/2021/04; 3. marec 2021) /

Skupno mnenje ESA o tveganjih PD/FT, ki vplivajo na finančni sektor EU

/

Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories (12. 4. 2016)

/

Joint opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector (20. 2. 2017)

/

 

Nacionalna zakonodaja in regulativa

SL

EN

Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma (posodobitev 2022)
Vzorec metodologije za OTZ
Vzorec metodologije za OTS

 

Posodobljene smernice so bile 13. 5. 2022 objavljene v Uradnem listu RS št. 67/2022. Uradni list RS - 067/2022, Uredbeni del (uradni-list.si)Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma
Priloga 1: Metodologija BS za OTZ
Priloga 2: Metodologija BS za OTS
/
/
 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; ZPPDFT-2)

/

Smernice glede izvajanja Uredbe EU 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev

/
Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma /

 

Drugi pomembni dokumenti, ki so bili izdani na nacionalnem nivoju

   

Ukrepi v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma, ki so vzpostavljeni v Sloveniji (Moneyval poročilo, Junij 2017)

/

Povzetek poročila o izvedbi nacionalne ocene tveganja RS za pranje denarja in financiranje terorizma 2015

/

Povzetek posodobljenega poročila o izvedbi nacionalne ocene tveganja RS za pranje denarja in financiranje terorizma 2021

/