Plačila in infrastruktura

Uredbe EU

SL EN
Uredba o čezmejnih plačilih v evrih

Uredba o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depotnih družbah

Uredba o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih
Uredba v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji
Uredba o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije

Direktive EU

 

 

Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu

Direktiva o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja

Direktiva o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov

Zakoni

   
Zakon o bančništvu
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih  
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih  
Zakon o prevzemih  
Zakon o trgu finančnih instrumentov  

Drugi predpisi

   
Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja  
Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih  
Sklep o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe  
Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba  
Sklep o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov  
Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa  

Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa

 

Sklep o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila

 

Sklep o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

 
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev  

Splošni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija

 
Priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki koriščenja avtokolateralizacije na TARGET2-Securities  
Pravila dobre prakse pri izvajanju domačih plačilnih transakcij komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija  

Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb

 
Poslovnik Nacionalnega sveta za plačila  

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

   
Smernice v skladu s členom 5(5) Direktive (EU) 2015/2366 o informacijah, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja plačilnim institucijam in institucijam za izdajo elektronskega denarja ter za registracijo ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih

Smernice glede meril za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva v skladu s členom 5(4) Direktive (EU) 2015/2366

 

Orodje EBA za pomoč pri določitvi (izračunu) najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali nadomestljivega jamstva (EBA in Banka Slovenije ne jamčita za pravilnost izračuna).

 

Uporaba zgoraj navedenih smernic je določena s Sklepom o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja
Revidirane smernice o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2
Sklep o uporabi Revidiranih smernic o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2
Smernice o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96 (6) direktive PSD2
Sklep o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2
Smernice o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389
Sklep o uporabi Smernic o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389
Smernice EBA o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (EBA/GL/2019/04; 28. november 2019)
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (Uradi list RS, št. 52/20)  
Smernice organa EBA o zunanjem izvajanju (EBA/GL/2019/02; 25. februar 2019)
Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju (Uradni list RS, št. 45/2019)

Delegirane in izvedbene uredbe EU

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 z dne 28. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo Unije za najbolj reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/33 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve obračuna nadomestil in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/34 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve dokumenta z informacijami o nadomestilih in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2055 z dne 23. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev
Izvedbena uredba komisije (EU) 2019/410 z dne 29. novembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s podrobnostmi in strukturo informacij na področju plačilnih storitev, ki jih morajo pristojni organi uradno sporočiti Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta
Delegirana uredba komisije (EU) 2019/411 z dne 29. novembra 2018 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične zahteve za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra na področju plačilnih storitev ter dostop do informacij, ki jih vsebuje