Statistika finančnega posredništva

 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/830 z dne 26. marca 2021 o statistiki postavk bilance stanja in statistiki obrestnih mer denarnih finančnih institucij (ECB/2021/11) (Uradni list 208/2021).
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/831 z dne 26. marca 2021 o statističnih informacijah, ki se poročajo o finančnih posrednikih, ki niso denarne finančne institucije (ECB/2021/12) (Uradni list EU 208/2021)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/833 z dne 26. marca 2021 o statističnih informacijah, ki se poročajo o konsolidiranih bančnih podatkih (ECB/2021/14) (Uradni list EU 208/2021)
 • Uredba Evropske Centralne Banke (EU) 2021/379 z dne 22. januarja 2021 o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2021/2) (Uradni list EU 73/2021)
 • Uredba (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34) (Uradni list EU, št. L 297/2013).
 • Uredba (EU) št. 756/2014 ECB z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30) (Uradni list EU, št. L 205/2014).
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih druŭbah (ECB/2018/16)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah  (ECB/2019/17)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/497 z dne 20. marca 2020 o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah s strani pristojnih nacionalnih organov (ECB/2020/16)
 • Uredba (EU) št. 1073/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev) (ECB/2013/38) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1074/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov evroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/39) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1075/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev) (ECB/2013/40) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1333/2014 ECB z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (Uradni list EU, št. L359/2014 in L248/2015).
 • Uredba ECB (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (Uradni list EU, št. L366/2014).
 • Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/2335 z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/381 z dne 21. februarja 2020 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2020/11)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/1829 z dne 7. oktobra 2021 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2021/47)
 • Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (Uradni list EU, št. L144/2016).
 • Smernica Evropske Centralne Banke (EU) 2021/832 z dne 26. marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (Uradni list EU 208/2021)
 • Uredba (EU) št. 1409/2013 ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (Uradni list EU, št. L352/2013).
 • Uredba Evropske centralne banke (EU) 2020/2011 z dne 1. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)
 • Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21)
 • Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021)
 • Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/200897/2008 in 79/2011).
 • Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/2013).
 • Sklep o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS 108/2021)
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list 153/2021)
 • Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema  (Uradni list RS, št. 59/2012)
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju insitucij, ki izvajajo dejavnost najema 

Zamudna obrestna mera

 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), (Uradni list RS, št 56/2003)
 • Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A), (Uradni list RS, št 105/2006)
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1), (Uradni list RS, št. 11/2007)
 • Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/2003)
 • Sklep o spremembi predpisane  obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/2005)
 • Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/2006)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/2007)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2008)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/2008).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2009).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2009).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2010).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/2010)