Ponudniki storitev izvzeti od uporabe določb ZPlaSSIED

Področje opravljanja plačilnih storitev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Zakon določa tudi izjeme (3. člen ZPlaSSIED), za katere se njegove določbe ne uporabljajo.
 

Storitve izvzete iz uporabe določb ZPlaSSIED na podlagi 11. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED (t. i. omejena mreža)

Iz uporabe določb ZPlaSSIED so med drugim izvzete storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, s katerimi se omogoča plačevanje, pri tem pa so načini uporabe takih instrumentov omejeni in hkrati izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

i. imetniku omogočajo nakup blaga ali storitev le v prostorih izdajatelja ali v okviru omejene mreže ponudnikov storitev na podlagi neposrednega poslovnega sporazuma s poklicnim izdajateljem,

ii. jih je mogoče uporabljati le za nakup zelo omejenega izbora blaga ali storitev, ali

iii. so veljavni le v Republiki Sloveniji in se zagotavljajo na zahtevo podjetja ali organa javnega sektorja ter jih ureja državni ali javni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti za posebne socialne ali davčne namene za nakup posebnega blaga ali storitev od ponudnikov, ki so sklenili poslovni dogovor z izdajateljem.

Evropski bančni organ (EBA) je 24. 2. 2022 izdal Smernice o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2 (EBA/GL/2022/02; EBA Smernice), ki med drugim opredeljujejo merila, ki jih morajo pristojni organi upoštevati pri presoji, ali opravljanje storitev zapade pod izvzetje omejene mreže, ter pojasnjujejo obveznost subjektov, ki opravljajo storitve na podlagi predmetnega izvzetja, v zvezi z obveščanjem pristojnih organov v skladu s členom 37(2) Direktive 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu oziroma členom 23(1) ZPlaSSIED, ki je implementiral predmetno določbo direktive. Banka Slovenije skladno s Sklepom o uporabi Smernic o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2 (Uradni list RS 79-1798/2022) pri opravljanju nalog nadzora na področju opravljanja plačilnih storitev in storitev izdajanja elektronskega denarja v celoti upošteva določbe EBA Smernic.

Ponudniki storitev iz zgoraj navedenih podtočk (i) in (ii) (t. i. dejavnosti v okviru omejene mreže) morajo Banki Slovenije v skladu s 23. členom ZPlaSSIED poslati obvestilo, če skupna vrednost plačilnih transakcij, ki so bile izvršene v preteklih 12 mesecih, presega en milijon eurov. Obvestilo mora med drugim vsebovati opis ponujenih storitev in navedbo, po katerem izvzetju iz podtočk (i) in (ii) se šteje, da opravljajo dejavnost, ter vse druge informacije, ki Banki Slovenije omogočajo oceniti, ali ponujene storitve spadajo na področje uporabe 11. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED, upoštevaje določbe EBA Smernic, oziroma ali bo zanje potrebna pridobitev dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev ali storitev izdaje elektronskega denarja. Ponudniki obvestilo pripravijo na podlagi obrazca.
 

Storitve izvzete iz uporabe določb ZPlaSSIED na podlagi 12. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED

Iz uporabe določb ZPlaSSIED so izvzete tudi plačilne transakcije, ki jih ponudnik elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev zagotavlja poleg elektronskih komunikacijskih storitev za naročnika omrežja ali storitve:

i. za nakup digitalne vsebine in glasovnih storitev, ne glede na napravo, uporabljeno za nakup ali uporabo digitalne vsebine, in zaračunan na ustreznem računu, ali

ii. opravljene z elektronsko napravo ali prek nje in zaračunane na ustreznem računu v okviru dobrodelne dejavnosti ali za nakup kart; če vrednost posamezne plačilne transakcije iz točk (i) in (ii) ne presega 50 eurov, in:

  • skupna vrednost plačilnih transakcij za posameznega naročnika ne presega 300 eurov na mesec, ali

  • kadar naročnik predhodno financira svoj račun pri ponudniku elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, skupna vrednost plačilnih transakcij ne presega 300 eurov na mesec.

Ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, ki opravljajo zgoraj navedene dejavnosti, morajo Banki Slovenije v skladu s 23. členom ZPlaSSIED poslati obvestilo ter zagotoviti letno revizijsko mnenje, ki potrjuje, da je dejavnost v skladu z omejitvami, določenimi v ZPlaSSIED.

 

Register ponudnikov storitev, izvzetih iz določb ZPlaSSIED

Banka Slovenije v skladu z ZPlaSSIED vodi in vzdržuje register zgoraj opisanih ponudnikov storitev, izvzetih iz uporabe določb zakona, ki je centralizirana baza podatkov tovrstnih ponudnikov storitev.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednja seznama:

  • Seznam ponudnikov storitev, izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED na podlagi 11. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED (t. i. omejena mreža);
  • Seznam ponudnikov elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, izvzetih od uporabe določb na podlagi 12. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED.
     

Seznam ponudnikov storitev izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED na podlagi 11. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED (t. i. omejena mreža)

Ponudnik storitve Matična št. Naslov Opis uporabe in pogoj uporabe instrumenta 1

5952441000

Lendavska ulica 24 9000 Murska Sobota

- kartica za nakup goriva za motorna vozila, cestnin, maziv in ostale opreme za motorna vozila (2)

- kartica za nakup maloprodajnega blaga na bencinskih servisih, goriva za motorna vozila, cestnin, maziv in ostale opreme za motorna vozila (1)

- kartica za nakup maloprodajnega blaga na bencinskih servisih, goriva za motorna vozila, maziv in ostale opreme za motorna vozila (1)

Supernova Marketing d. o. o.

                                                                             

3387046000

 

 

Jurčkova cesta 223 1000 Ljubljana

 

 

- kartica za plačevanje blaga in storitev pri trgovcih v nakupovalnih centrih Supernova


1 Izvzetje od uporabe določb ZPlaSSIED, po katerem se opravlja dejavnost v skladu z 11. alinejo prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED:
(1) Imetniku omogoča nakup blaga ali storitev le v prostorih izdajatelja ali v okviru omejene mreže ponudnikov na podlagi neposrednega poslovnega sporazuma s poklicnim izdajateljem.
(2) Mogoče ga je uporabiti le za nakup zelo omejenega blaga ali storitev.

 

Seznam ponudnikov elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED na podlagi 12. točke prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED

Trenutno v Republiki Sloveniji ni tovrstnih ponudnikov storitev.