Statistika

Banka Slovenije zbira, obdeluje, pripravlja, posreduje uporabnikom in objavlja podatke o deviznih tečajih, obrestnih merah, finančnih posrednikih, gospodarskem poslovanju s tujino itd. 

Med najpomembnejšimi so statistični podatki, katerih obdelava je v Banki Sloveniji od leta 1994 organizirana v oddelku Finančna statistika. Statistično delo poteka predvsem na treh obsežnejših področjih: statistiki ekonomskih odnosov s tujino, statistiki finančnih posrednikov in statistiki finančnih računov. Statistični podatki so namenjeni internim in zunanjim uporabnikom, med katerimi po zahtevah izstopajo mednarodne institucije, pa tudi domači in tuji javnosti.

Statistične naloge Banke Slovenije v okviru ESCB temeljijo na Statutu ESCB in ECB, za slovenske potrebe pa je Banka Slovenije na podlagi zakona o državni statistiki pooblaščeni izvajalec Programa statističnih raziskovanj. V Banki Slovenije smo pri statističnem delu dolžni upoštevati načela Javne zaveze ESCB o evropski statistiki.