Poročanje o menjalniškem poslovanju

Menjalci ter banke in hranilnice morajo na podlagi Zakona o deviznem poslovanju in Sklepa o opravljanju menjalniških poslov Banki Slovenije pošiljati redna in izredna poročila v zvezi s svojim poslovanjem.

Redno morajo na polletni ravni poročati o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih, in sicer najkasneje petnajsti dan v mesecu, ki sledi zaključku posameznega polletja. Vsebino, obliko in način poročanja podrobneje določa Sklep o opravljanju menjalniških poslov. Izredno poročanje se nanaša na sporočanje sprememb podatkov v zvezi z odgovornimi osebami in kvalificiranimi lastniki, podatkov o številu zaposlenih, ki opravljajo menjalniške posle, ter vseh sprememb, ki vplivajo na statusni ustroj ali poslovanje menjalca.

Podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim poslovanjem z Banko Slovenije so relevantna tudi za poročanje o menjalniškem poslovanju. Pri tem se v skladu s Prilogo Sklepa o opravljanju menjalniških poslov uporabljajo digitalna potrdila Banke Slovenije.