Poravnalni sistemi

Varno in učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev je mogoče le z obstojem ustrezne infrastrukture, ki tržnim udeležencem omogoča varno, nemoteno in učinkovito izvedbo trgovanja in poravnave poslov z vrednostnimi papirji. Tovrstna infrastruktura zajema trgovalne, plačilne in klirinške sisteme ter sisteme za poravnavo vrednostnih papirjev, potrebna pa je tudi ustrezno urejena področna zakonodaja, ki ureja delovanje teh infrastruktur in njihovih upravljavcev.

Z vrednostnimi papirji se lahko trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, lahko pa se posli sklenejo tudi izven organiziranega trga (Over the Counter – OTC). V Sloveniji trgovanje na organiziranem trgu poteka v okviru Ljubljanske borze. Izračun terjatev in poravnava poslov z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje v okviru Ljubljanske borze, se v Sloveniji izvaja v KDD – Centralni klirinško depotni družbi. Poravnava denarnega dela poslov z vrednostnimi papirji pa se običajno izvaja v centralnobančnem denarju (na denarnih računih pri centralni banki), mogoča pa je tudi poravnava v komercialnem denarju (na denarnih računih pri poslovni banki).