UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana 01 587 66 00 01 587 66 84 www.unicredit.si

UniCredit Banka Slovenija d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-3). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-3:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 3. finančni zakup (lizing, najem) dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, ne pa nujen
 • 4. plačilne storitve
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  trgovanje za svoj račun:
  • z instrumenti denarnega trga,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem
 • 9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij
 • 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI

Opravlja lahko naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-3:

 • 1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
 • 4. skrbniške storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje
 • 6. posredovanje finančnega zakupa (leasinga);
  • posredovanje pri prodaji in odkupu investicijskih diamantov ter pri prodaji naložbenega zlata.