NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LJUBLJANA

Trg republike 2, 1520 Ljubljana 01 425 01 55, 01 476 39 00 01 252 24 22, 01 252 25 00, 01 425 20 97, 01 251 40 57 www.nlb.si

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-3). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-3:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  • z instrumenti denarnega trga,
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem
 • 9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij
 • 10. denarno posredništvo na medbančnih trgih
 • 11. svetovanje v zvezi z upravljanjem naložb
 • 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo
 • 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti
 • 14. oddajanje sefov
 • 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI

Opravlja lahko naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-3:

 • 1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
 • 4. skrbniške in administrativne storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje
 • 5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih
 • 6. druge storitve ali posli:
  • posredovanje pri finančnem zakupu
  • nakup in prodaja naložbenega zlata