Spremembe EMIR

EMIR Refit (Regulatory fitness and performance program) kot bistveno novost za FC prinaša njihovo delitev na FC nad pragom kliringa (FC+) in pod njim (FC-). V primeru, da skupna povprečna pozicija ob koncu meseca (na individualni ravni oziroma ravni skupine) za zadnjih 12 mesecev za posamezne razrede IFI OTC ne presega praga kliringa, za takšno FC- obveznost kliringa ne velja. V primeru, da FC presega vsaj enega izmed pragov kliringa, zanjo nastopi obveznost kliringa, in sicer za vse razrede IFI OTC. FC se lahko tudi samostojno odloči, da praga kliringa ne bo izračunavala, vendar se v tem primeru obravnava kot FC+ ne glede na obseg pozicij. Podobne določbe bodo veljale tudi za NFC.

Pragovi kliringa so za vsak posamezni razred IFI OTC določeni v bruto nominalni vrednosti skladno z 11. členom RTS št. 149/2013 in znašajo:

  • 1 milijarda EUR za kreditne IFI OTC;
  • 1 milijarda EUR za lastniške IFI OTC;
  • 3 milijarde EUR za obrestne IFI OTC;
  • 3 milijarde EUR za valutne IFI OTC;
  • 4 milijarde EUR za blagovne IFI OTC;
  • 3 milijarde EUR za druge posle z IFI OTC.

FC so dolžne prvi izračun preseganja praga kliringa opraviti na dan uveljavitve EMIR Refit, 17. 6. 2019, in nato vsako leto. Vse FC+ so dolžne takoj, ko za njih pričnejo veljati obveznosti kliringa (torej ob odločitvi, da praga kliringa ne bodo izračunavale ali ob preseganju enega izmed navedenih pragov, in sicer prvič na dan uveljavitve EMIR Refit) o tem obvestiti Banko Slovenije in ESMA ne glede na to, če je za njih predhodno obveznost kliringa že veljala (za FC iz 3. kategorije prične obveznost kliringa veljati dne 21. 6. 2019). FC-, ki postanejo FC+ morajo v roku 4 mesecev po omenjenem obveščanju pričeti opravljati kliring za vse razrede IFI OTC. Prav tako tudi FC+, ki Banki Slovenije dokaže, da praga kliringa več ne presega, postane FC- in zanjo obveznosti kliringa ne veljajo več.

Ekvivalentno, kot je do sedaj veljalo, da kliring ni obvezen ob sklenitvi posla z NFC-, tudi po spremembi EMIR obveznosti kliringa ne bodo veljale za FC+ ob sklenitvi poslov z NFC- ali FC- (oziroma s subjektom iz tretje države, ki praga kliringa ne presega).

Obveznost kliringa bo veljala tako za sklenitev pogodb oziroma njihovo prenovo, vendar le ob nastopu obveznosti kliringa in ne več za nazaj. Enako bo tudi obveznost poročanja velja le za posle, sklenjene pred 12. 2. 2014 (datum uveljavitve obveznosti poročanja), če so na ta dan še vedno odprti, in za vse posle, sklenjene na ta dan oziroma kasneje (s tem obveznost poročanja poslov za nazaj ne velja več).

Poleg tega bo pod določenimi pogoji veljala izjema iz obveznosti poročanja poslov z IFI OTC za transakcije znotraj skupine, pri katerih je vsaj ena izmed nasprotnih strank NFC (ne glede na to, če presega prag kliringa in ne glede na to, če ima sedež v EU). O uveljavljanju izvzetja so nasprotne stranke dolžne svojim pristojnim nadzornim organom posredovati uradno obvestilo, ki ne velja le v primeru, če se pristojni nadzornik v roku treh mesecev odloči, da se z izpolnjevanjem pogojev glede izvzetja ne strinja.

Sprememba EMIR prinaša tudi dodatne obveznosti za FC glede odgovornosti pri poročanju IFI OTC poslov, sklenjenih z NFC-. NFC- je dolžna FC predložiti vse ustrezne podatke v povezavi z IFI OTC posli, medtem ko FC prevzame odgovornost in pravno zavezo poročati podrobnosti poslov v imenu obeh nasprotnih strank ter zagotoviti točnost poročanih podatkov (določba glede odgovornosti FC za poročanje poslov za NFC- bo stopila v veljavo 12 mesecev po uveljavitvi sprememb EMIR) NFC- lahko kljub temu obvesti FC, da bo sama poročala posle, pri čemer FC za njihovo poročanje ni več odgovorna. Prav tako za NFC- poročanje ob sklenitvi posla s subjektom iz tretje države, ki bi se smatral za FC v EU, ne bo več obvezno, če v tej državi veljajo ustrezni režimi ekvivalence glede poročanja.

EMIR Refit dodatno prinaša obveznosti za CCP in TR ter možnost zaustavitve obveznosti kliringa in trgovanja z določenimi IFI OTC.