Objava dokumentacije na podlagi 10. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Banka Slovenije v skladu z 10. členom v zvezi s prvim odstavkom 43. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19;  v nadaljevanju: ZPSVIKOB) objavlja za vseh šest bank, ki so jim bili v letih 2013 in 2014 izrečeni izredni ukrepi na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13, 25/15 – ZBan-2, 27/16 – ZSJV in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-1), naslednjo dokumentacijo. Izvirni dokumenti v angleškem jeziku se štejejo kot originalen zapis. Glede na določbe zakona se prekrijejo podatki, ki se v skladu z zakonom štejejo za zaupne ali osebne podatke ali poslovno skrivnost.

1. Odločbe, s katerimi je bil izrečen izredni ukrep:

2. Dokumenti, iz katerih je razvidna vsebina pogodbenega razmerja med Banko Slovenije in osebo, ki je izdelala ocene vrednosti sredstev banke v skladu s prvim odstavkom 261.b člena ZBan-1:

3. Dokumenti, iz katerih je razvidna vsebina pogodbenega razmerja med Banko Slovenije in izvajalci pregleda kakovosti sredstev, obremenitvenih testov in cenilcev nepremičnin:

4. Poročilo o obremenitvenih testih:

5. Povzetki vsebin dokumentov iz tretje, pete, osme in devete alineje prvega odstavka 22. člena zakona v zvezi: