Objava dokumentacije na podlagi 10. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Banka Slovenije v skladu z 8. členom v zvezi s prvim odstavkom 47. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 44/24; v nadaljevanju: ZPSVIKOB-1) objavlja za vseh šest bank, ki so jim bili v letih 2013 in 2014 izrečeni izredni ukrepi na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13, 25/15 – ZBan-2, 27/16 – ZSJV in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-1), naslednjo dokumentacijo. Izvirni dokumenti v angleškem jeziku se štejejo kot originalen zapis. Glede na določbe zakona se prekrijejo podatki, ki se v skladu z zakonom štejejo za zaupne ali osebne podatke ali poslovno skrivnost, na podlagi 2. odstavka 8. člena ZPSVIKOB-1 pa se ne prekrijejo osebni podatki fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku teh dokumentov (osebno ime, morebitni strokovni ali znanstveni naslov ter funkcija ali vloga fizične osebe pri posameznem izdanem dokumentu).

1. Odločbe, s katerimi je bil izrečen izredni ukrep:

2. Dokumenti, iz katerih je razvidna vsebina pogodbenega razmerja med Banko Slovenije in osebo, ki je izdelala ocene vrednosti sredstev banke v skladu s prvim odstavkom 261.b člena ZBan-1:

3. Dokumenti, iz katerih je razvidna vsebina pogodbenega razmerja med Banko Slovenije in izvajalci pregleda kakovosti sredstev, obremenitvenih testov in cenilcev nepremičnin:

4. Poročilo o obremenitvenih testih:

5. Povzetki vsebin dokumentov iz tretje, pete, osme in devete alineje prvega odstavka 22. člena zakona v zvezi: