Finančni vzvod

Delegirani akti

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s količnikom finančnega vzvoda (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015)

 

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/637 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z javnim razkritjem informacij iz naslovov II in III dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s strani institucij ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1555, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2295 (UL L št. 136 z dne 21. aprila 2021) – uporaba od 28. junija 2021
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L št. 97 z dne 19. marca 2021) – uporaba od 28. junija 2021
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/428 z dne 23. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede poročanja o količniku finančnega vzvoda (UL L št. 83 z dne 31. marca 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 16. februarja 2016)

 

EBA smernice

  SL EN
Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12; 11. avgust 2020)

Smernice o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11; 11. avgust 2020)

 

ECB akti

  SL EN
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1306 z dne 16. septembra 2020 o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 (ECB/2020/44) (UL L št. 305 z dne 21. 9. 2020, str. 30) – v uporabi od 26. 9. 2020
  • ECB’s Governing Council says that exceptional circumstances justify leverage ratio relief (17 September 2020)

/

 

Ostalo

  SL EN

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o možni razširitvi okvira za blažilnik količnika finančnega vzvoda na druge sistemsko pomembne institucije (DSPI) ter o opredelitvi in izračunu mere skupne izpostavljenosti, vključno z obravnavo rezerv centralne banke (COM(2021) 62 final; 16. februar 2021)

EBA Report on the Leverage ratio requirements under Article 511 of the CRR (EBA-Op-2016-13; 3 August 2016)                                                                                                              /