Kapital

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 523/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije – neuradno konsolidirano besedilo z dne 7. julija 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 z dne 11. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 150 z dne 17. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/850 z dne 30. januarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 135 z dne 2. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/488 z dne 4. septembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede kapitalskih zahtev za podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov (UL L št. 78 z dne 24. marca 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013)

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/15)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15)

 

Sklepi EBA in seznami

  SL EN
EBA updated list of CET1 instruments (19 December 2019)                                                                                                                                              /
EBA Standardised templates for Additional Tier 1 (AT1) instruments – Final (10 October 2016) /

 

Akti ECB

  SL EN
Priporočilo Evropske centralne banke z dne 27. julija 2020 o razdelitvi dividend med pandemijo bolezni COVID-19 in o razveljavitvi Priporočila ECB/2020/19 (ECB/2020/35) (UL C št. 251  z dne 31. julija 2020)
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (UL L št. 90 z dne 6. aprila 2018)
Javni napotki za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in dodatnega kapitala (T2) (6. junij 2016)
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/656 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (ECB/2015/4) (UL L št. 107 z dne 25. aprila 2015)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
EBA Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the prudential treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation ‐ CRR) (EBA/CP/2020/11; 09 June 2020) /
EBA Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standard on own funds and eligible liabilities amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions (EBA/CP/2020/05; 29 May 2020) /

 

Ostalo

  SL EN

EBA Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration (31 March 2020)

/
EBA will clarify the prudential treatment applicable to own funds instruments at the end of the grandfathering period expiring on 31 December 2021 (9 September 2019)
EBA Report on the monitoring of CET1 instruments issued by EU institutions – Second update (22 July 2019) /
EBA Report on the monitoring of Additional Tier 1 (AT1) instruments of European Union (EU) institutions – Third update (20 July 2018) /
Statement of the EBA and ESMA on the treatment of retail holdings of debt financial instruments subject to the Bank Recovery and Resolution Directive (EBA/Op/2018/03; 30 May 2018) /
Opinion of the European Banking Authority on own funds in the context of the CRR review (EBA/OP/2017/07; 23 May 2017) /
ESMA smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (ESMA/2015/1787; 4. februar 2016)
The Joint Committee of the ESAs reminds financial institutions of their responsibilities when placing their own financial products with customers (31 July 2014) /
ESMA Statement on Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments (ESMA/2014/944; 31 July 2014) /