Kapitalski blažilniki

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1222/2014 z dne 8. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij – neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. decembra 2021
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/539 z dne 11. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1222/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L št. 108 z dne 29. marca 2021)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1608 z dne 17. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1222/2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L št. 240 z dne 8. septembra 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1222/2014 z dne 8. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L št. 330 z dne 15. novembra 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti za izračun stopenj posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014)

 

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o določitvi stopnje proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 157/22 in 131/23)
/
Sklep o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 60/22 in 131/23)
Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 55/15, 42/16 in 9/17)                               

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2020/14 o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2022/12; 29. 9. 2022)
Smernice o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2020/14; 4. november 2020)
Sklep o uporabi Smernic o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (Uradni list RS, št. 10/21)
Smernice o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj (EBA/GL/2020/13; 30 September 2020)
Sklep o uporabi Smernic o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj (Uradni list RS, št. 100/21)
Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (EBA/GL/2014/10; 16. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Uradni list RS, št. 66/15 in 68/17)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
EBA Final Report on Amending Guidelines EBA/GL/2020/14 on the specification and disclosure of systemic importance indicators (EBA/GL/2023/10; 20 December 2023)        /

 

 

Ostalo

  SL EN
EC: Report on the macroprudential review for credit institutions, the systemic risks relating to Non-Bank Financial Intermediaries (NBFIs) and their interconnectedness with credit institutions, under Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012 (24. 1. 2014) /
EC Feedback statement: Improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector (Consultation period: 30 November 2021 – 18 March 2022) /
EBA updates list of Other Systemically Important Institutions (4 July 2022) /
EBA Report on the appropriate methodology to calibrate O-SII buffer rates (22 December 2020; EBA/Rep/2020/38) /
ESRB, Applicable CCyB rates /
Global Systemically Important Institutions (G-SIIs) /
EBA Final Peer Review Report on the criteria to determine the conditions of applications of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs) (November 2017) /