Kapitalski blažilniki

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 z dne 28. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom 440 (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1222/2014 z dne 8. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. septembra 2019
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1608 z dne 17. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1222/2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L št. 240 z dne 8. septembra 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1222/2014 z dne 8. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L št. 330 z dne 15. novembra 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti za izračun stopenj posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. maja 2016
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/818 z dne 17. maja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1030/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 136 z dne 25. maja 2016)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 284 z dne 30. septembra 2014)

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 55/15, 42/16 in 9/17)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2020/14; 4. november 2020)
Sklep o uporabi Smernic o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (Uradni list RS, št. 10/21) /
Smernice o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj (EBA/GL/2020/13; 30 September 2020)
Sklep o uporabi Smernic o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj (Uradni list RS, št. 100/21) /
Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (EBA/GL/2014/10; 16. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Uradni list RS, št. 66/15 in 68/17)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
EBA Final Report on Draft regulatory technical standard amending Commission Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 on the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions (EBA/RTS/2020/08; 4 November 2020) /
Commission feedback statement on review of EU macro-prudential framework (21 December 2016)                                           /

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA updates list of Other Systemically Important Institutions (15 April 2021) /
EBA Report on the appropriate methodology to calibrate O-SII buffer rates (22 December 2020; EBA/Rep/2020/38) /
ESRB, Applicable CCyB rates /
EBA list of Large Institutions with a leverage ratio exposure measure above 200bn EUR /
EBA Final Peer Review Report on the criteria to determine the conditions of applications of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs) (November 2017) /