Konsolidirani nadzor in finančni konglomerati

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/676 z dne 3. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, pod katerimi se izvede konsolidacija v primerih iz člena 18(3) do (6) in člena 18(8) navedene uredbe (UL L št. 123 z dne 26. aprila 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo nadzor koncentracije tveganj in poslov v skupini (UL L št. 326 z dne 11. decembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L št. 100 z dne 3. aprila 2014)

 

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2454 z dne 14. decembra 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem koncentracij tveganja in poslov v skupini (UL L št. 324 z dne 19. decembra 2022)

 

Sklepi Banke Slovenije in pravilniki MF

  SL EN
Sklep o dokumentaciji v zvezi z zahtevo za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga (Uradni list RS, št. 173/21)
Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 63/15)  
Pravilnik o registru finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 45/07) /
Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 36/07) /
Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 32/07) /
Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07 in 52/13) /

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08; 28. julij 2021)
Sklep o uporabi Smernic o spremljanju praga in drugih postopkovni vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 176/21) /
Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (JC/GL/2014/01; 22. december 2014)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 47/15)


 

 

ECB akti

  SL EN
ECB Guide on Financial Conglomerate Reporting of Significant Risk Concentrations and Intragroup Transactions (10 January 2024)                                                                    /

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA Opinion on the set-up and operationalisation of Intermediate EU Parent Undertaking(s) under Article 21b CRD (EBA/Op/2022/12; 27 October 2022)                                                /
EBA list of third country groups with IPUs and third country branches (4 October 2023) /
List of Financial Conglomerates for 2023 (6 December 2023)                                                                                                                                                                                         /
Decision of the European Banking Authority EBA/DC/441 of 13 May 2022 concerning supervisory reporting for IPU threshold monitoring (18 May 2022) /